NKÚ kontroloval pohledávky spravované Vězeňskou službou

TISKOVÁ ZPRÁVA – 15. července 2011


Cílem kontroly bylo prověřit systém evidence, vymáhání a odpisů pohledávek za dlužníky z výkonu trestu odnětí svobody a ostatních pohledávek.

Vězeňské službě České republiky (dále jen „VS ČR“) vznikají z hlavní činnosti tři kategorie pohledávek, a to za vězněnými osobami, za vězněnými osobami po propuštění a ostatní pohledávky.

Vymahatelnost pohledávek z výkonu vazby a trestu se u vězněných osob pohybovala v průměru kolem 25 % a vymahatelnost pohledávek za vězněnými osobami po propuštění činila průměrně 2,8 %. VS ČR k 31. 12. 2009 vykázala v účetnictví pohledávky ve výši 1.045 mil. Kč. Oproti stavu k 31. 12. 2004 se stav pohledávek snížil o 266 mil. Kč, tj. o 20 %. Ke snížení došlo v roce 2004 v důsledku rozšíření okruhu osob osvobozených od povinnosti hradit náklady výkonu trestu a v roce 2007 také v důsledku odpisu pohledávek ve výši 329 mil. Kč. Z celkového stavu pohledávek k 31. 12. 2009 činily pohledávky za vězněnými osobami a vězněnými osobami po propuštění 52% a ostatní pohledávky 48%.

VS ČR od 1. 1. 2007 používá Vězeňský informační systém (dále také „VIS“), který by měl elektronicky propojit veškeré oblasti činností VS ČR. Ve VIS jsou vedeny veškeré pohledávky VS ČR s výjimkou pohledávek za vězněnými osobami, k jejichž evidenci dosud VS ČR využívá program P98. Mezi P98 a VIS neexistuje kompatibilní propojení, a proto jsou pohledávky za vězněm při jeho propuštění převáděny z programu P98 do VIS ručně.

Průměrné denní náklady na vězněnou osobu v roce 2009 činily 882 Kč, tj. 27 342 Kč za 31 dnů. Podle platných předpisů hradili odsouzení náklady výkonu trestu do výše 1 500 Kč za měsíc, obvinění hradili náklady výkonu vazby ve výši 45 Kč za den, tj. nejvýše 1 395 Kč měsíčně. Právním předpisem stanovené maximální částky, které jsou vězněné osoby povinny hradit coby náklady výkonu vazby a trestu, odpovídaly například v roce 2009 pouze cca 5,5 % skutečně vynaložených nákladů na věznění osob.

Skutečně přijaté úhrady nákladů výkonu vazby a trestu v roce 2009 činily pouze 129 mil. Kč, tj. cca 1,8 % skutečně vynaložených nákladů.

VS ČR má výrazně omezen přístup k informacím o důchodech vyplácených odsouzeným i k informacím o majetku dlužníků. Bez těchto informací ale nemůže stanovit náklady výkonu trestu odsouzeným ve výši, kterou umožňují právní předpisy, ani zvolit nejefektivnější způsob vymáhání pohledávek. Informace o přiznaných důchodech získává VS ČR pouze od odsouzených a ostatní informace získává především z veřejných zdrojů, případně pomocí soudů.

Kontrola byla prováděna od srpna 2010 do dubna 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2009, v případě věcných souvislostí i období související. Kontrolovanou osobou byla Vězeňská služba České republiky. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/17. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky