NKÚ zkontroloval peněžní prostředky určené na zlepšení životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova

TISKOVÁ ZPRÁVA – 10. listopadu 2011


Kontrolní akce byla prováděna jako koordinovaná kontrola NKÚ a Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“) na základě memoranda o porozumění, které uzavřely NKÚ a EÚD dne 14. července 2010. Kontrola byla prováděna v souladu s mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI).

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na zlepšování životního prostředí a krajiny (osa II Programu rozvoje venkova na léta 2007–2013) byly poskytnuty a použity v souladu se stanovenými podmínkami. V souladu s memorandem o porozumění bylo cílem NKÚ získat omezené ujištění o kontrolované oblasti, aby bylo možné podat zprávu o legalitě a správnosti uskutečněných operací a o účinnosti řídicích a kontrolních systémů z hlediska prevence, odhalování a nápravy chyb v souvislosti s legalitou a správností uskutečněných operací. Výsledky koordinovaného auditu využije EÚD k podpoře jeho celkových závěrů o výdajích na společnou zemědělskou politiku, jež budou uvedeny ve výroční zprávě EÚD za rozpočtový rok 2010, která bude dnes zveřejněna.

V rámci této kontrolní akce NKÚ ve spolupráci s EÚD prověřil účinnost řídicího a kontrolního systému určeného pro výdaje na neprojektová opatření osy II Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“). Při této kontrole bylo zjištěno několik nedostatků systémového charakteru spočívajících v nerespektování některých požadavků právních předpisů EU a ČR. Tyto nedostatky měly nebo mohly mít vliv na správnost plateb poskytnutých příjemcům. Jednalo se především o následující nedostatky:

  • nesprávné nastavení sankčních systémů v oblasti způsobilosti i podmíněnosti,
  • nesprávný přístup k započítávání výměry krajinných prvků do plochy půdních bloků,
  • nesprávné stanovení výše dotací poskytovaných na půdní bloky nacházející se v některých chráněných územích a ve zranitelných oblastech.

S ohledem na tyto skutečnosti NKÚ hodnotí řídicí a kontrolní systém určený pro neprojektová opatření osy II PRV jako částečně účinný a konstatuje, že lze u jednotlivých kontrolních mechanismů nalézt prostor pro zlepšení.

NKÚ dále zjistil, že SZIF při provádění tzv. rychlých polních návštěv nepostupoval zcela v souladu se zákonem o státní kontrole a zákonem o finanční kontrole.

V rámci kontrolní akce NKÚ a EÚD dále prověřily legalitu a správnost 30 operací vybraných ke kontrole. U těchto operací byla zkontrolována kritéria způsobilosti, splnění Podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (normy GAEC) a prověřena byla i výměra několika set půdních bloků. Na základě vykonané kontrolní činnosti NKÚ konstatuje, že při kontrole nebyly zjištěny závažné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že platby poskytnuté na rok 2009 zemědělcům v rámci osy II PRV nejsou ve všech významných ohledech v souladu s právními předpisy.

Kontrola byla prováděna od dubna 2010 do dubna 2011. Kontrolováno bylo období let 2009 a 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond a 30 vybraných příjemců peněžních prostředků. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky