Výstavba cyklostezek postrádá koordinaci

TISKOVÁ ZPRÁVA – 12. března 2012


NKÚ kontroloval peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití výše uvedených peněžních prostředků.

Zdrojem příspěvků na výstavbu a údržbu cyklostezek mohou být jak národní zdroje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) či Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), tak i fondy Evropské unie prostřednictvím regionálních rad se svými regionálními operačními programy. Příjemci jsou zpravidla obce a svazky obcí.

V letech 2007 až 2011 bylo na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury vynaloženo 792,3 mil. Kč z rozpočtu SFDI, 47,8 mil. Kč z programu č. 217 110 Podpora regionálního rozvoje a 5,3 mil. Kč z programu č. 217 210 Podpora cestovního ruchu. Částku určenou na tento účel ze strukturálních fondů Evropské unie není možno přesně vyčíslit, neboť takto není samostatně sledována.

Podpora rozvoje cyklistické dopravy není koordinována. Nebyl předložen žádný dokument, který by vymezil spolupráci ministerstev, SFDI, orgánů veřejné správy a dalších subjektů, které tuto podporu poskytují nebo se mají v rozsahu své působnosti podílet na realizaci Národní cyklostrategie.

Z jednotlivých zdrojů (rozpočet SFDI, programy spravované MMR, regionální operační programy) byla podpora rozvoje cyklistické dopravy poskytována v různém rozsahu a za odlišných podmínek. Nebyla dostatečně zajištěna účelnost (ve smyslu naplňování priorit a cílů Národní cyklostrategie), hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků.

Doporučení, která vyplynula z kontrolní akce:

  • stanovit měřitelné indikátory a způsob jejich monitorování pro sledování a vyhodnocování,
  • hodnotit varianty řešení, předpokládané náklady srovnávat s cenovými normativy,
  • hodnotit společensko-ekonomické přínosy projektů po dobu jejich životního cyklu, a to jak při přípravě, tak po jejich realizaci,
  • zajistit koordinaci činnosti subjektů uvedených v Národní cyklostrategii.

Kontrola byla prováděna v období od června 2011 do prosince 2011. Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2007, v případě věcných souvislostí i období předchozí. Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond dopravní infrastruktury, hlavní město Praha, pět regionálních rad regionu soudržnosti a třináct příjemců podpory. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/14. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Karel Sehoř.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky