NKÚ zkontroloval výstavbu silničního okruhu kolem Prahy

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. května 2012


Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy.

Kontrolní akcí bylo prověřováno vynakládání finančních prostředků na přípravu a výstavbu silničního okruhu. Podle podkladů Ministerstva dopravy (dále jen "MD") z roku 2001 měla být výstavba dokončena do roku 2008 s náklady 48.229 mil. Kč. V době kontroly bylo z celkové délky 83 km zprovozněno 41 km v úsecích Satalice–Běchovice a D1–Ruzyně, vynaloženo bylo již 34.818 mil. Kč. Termín dokončení není závazně stanoven. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD") předpokládá dokončení kolem roku 2020 a celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout 106 miliard Kč.

Kontrolní akce navázala na kontrolu z roku 2004, která se soustředila na přípravu a výstavbu silničního okruhu. Zjištěné nedostatky měly být odstraněny opatřeními Ministerstva dopravy, která byla v září 2005 schválena vládou. NKÚ konstatuje, že účinnost přijatých opatření byla minimální. Řada nedostatků, na které NKÚ upozornil předchozí kontrolou, přetrvává i nadále. Například:

  • nedostatečná koordinace mezi státními a územními orgány,
  • posouvání termínů realizace a růst nákladů vlivem změn vyvolaných ve značné míře požadavky účastníků územních řízení a jejich odvoláními,
  • nedostatky v posuzování variant vedení trasy v severozápadní části silničního okruhu.

Negativní dopad na hospodárnost a účelnost finančních prostředků vynakládaných na přípravu a realizaci silničního okruhu byly zjištěny také v oblastech:

  • řešení a výkupu pozemků pro křížení silničního okruhu s dálnicí D1,
  • neúměrného množství změn při realizaci staveb,
  • zadávacích řízení, zejména v souvislosti s realizací víceprací.

Kontrolní závěr popisuje řadu případů, kdy byly náklady staveb silničního okruhu zvyšovány realizací dodatečně zařazených stavebních objektů a prací, které požadovaly samosprávné orgány a zájmové skupiny. Požadavky šly i nad rámec podmínek stanovených v rozhodnutích o posuzování vlivů na životní prostředí. V některých případech se staly součástí podmínek územních rozhodnutí. ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osob. V jednom případě představovaly náklady na realizaci požadavků nad rámec schválené dokumentace částku vyšší než 1,2 mld. Kč.

O kvalitě přípravy staveb svědčí příklad stavby, kde byly realizovány vícepráce v ceně více než 4 miliardy Kč, což činilo 90 % smluvní ceny vzešlé ze zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby. Změny a jejich ocenění byly oprávněným zaměstnancem ŘSD většinou schváleny až po jejich realizaci. Smluvně však nebyly upraveny a smluvní cena stavby nebyla změněna. ŘSD přesto do doby kontroly uhradilo dodavateli o 659 mil. Kč více, než byla smluvní cena bez rezervy. Dalším případem je řešení mimoúrovňové křižovatky pro křížení okruhu s dálnicí D1. ŘSD nejdříve vybralo řešení bez posouzení možných variant a poté toto řešení změnilo. Výsledkem bylo rozhodnutí o demolici čerpací stanice umístěné v místě křížení. ŘSD uhradilo za vyvlastnění pozemků o rozloze 9 719 m2, na kterých byla čerpací stanice umístěna, částku 300 mil. Kč, tj. 30.867 Kč/m2.

Kontrolní akce zjistila porušení zákona o veřejných zakázkách u devíti veřejných zakázek (bez zakázek malého rozsahu) zadávaných ŘSD. Podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jde o porušení rozpočtové kázně. Z tohoto důvodu podal NKÚ oznámení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, neboť kontrolou bylo prokázáno, že daňový subjekt ŘSD porušil rozpočtovou kázeň tím, že v letech 2005 až 2011 použil prostředky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši přes 5,7 mld. Kč v rozporu se závaznými postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách.

V souvislosti s prováděním kontrolní akce zjistil NKÚ skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku, event. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona, trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku event. trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona, trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku event. trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona, případně i jiný trestný čin. NKÚ podal toto oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4. NKÚ se k těmto skutečnostem dále nebude vyjadřovat.

V kontrolním závěru je uvedena řada nedostatků, jejichž odstraněním nebo minimalizací lze podle názoru NKÚ významně zvýšit efektivitu vynakládání finančních prostředků na výstavbu silničního okruhu. Jde zejména o tyto nedostatky:

  • vleklá územní a stavební řízení, trvající často více než 10 let,
  • prosazování stavebních objektů a prací v rámci územních a stavebních řízení, které se stavbami silničního okruhu mají jen nepřímou souvislost, bez úhrady nebo spoluúhrady od jejich žadatelů,
  • nefunkční systém kontroly oprávněnosti cen staveb a chybějící účinné nástroje pro tuto kontrolu,
  • motivace ŘSD k řešení nákladovosti staveb, která je prakticky nulová.

Kontrola byla prováděna od června 2011 do ledna 2012. Kontrolováno bylo období od ledna 2006 do září 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/16. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky