NKÚ zkontroloval závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA – 27. 8. 2012


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na spolehlivost údajů účetní závěrky, na finanční výkazy a na závěrečný účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011. Kontroloři zjistili, že ministerstvo nevedlo v roce 2011 průkazné účetnictví. Na MŠMT nebyl systém zajišťující kompletní inventarizaci podle zákona o účetnictví. Například nehmotný majetek nebyl inventarizován vůbec. V údajích účetní závěrky MŠMT k 31. 12. 2011 vyčíslil Nejvyšší kontrolní úřad nesprávnost ve výši 117,2 milionu korun.

Spolehlivost údajů účetní závěrky je nutné posuzovat z hlediska významnosti, přičemž vyjádřit se k jejich spolehlivosti je možné v případě, že neexistují významná omezení. U MŠMT možnost vyjádřit se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky byla limitována zejména stavem právních předpisů v oblasti účetnictví v roce 2011 a možností vyhodnotit správnost jejich aplikace.

Nejednoznačnosti a nejasnosti v použití pravidel pro účetnictví byly u MŠMT vyčísleny v celkové výši přes 26 mld. Kč. To je částka, která přesáhla desetinásobek stanovené hladiny významnosti 1. Má tak významný dopad na spolehlivost údajů účetní závěrky MŠMT. Jde například o oblasti vyřazování dlouhodobého majetku nebo předfinancování výdajů, které má později proplatit EU. NKÚ opakovaně upozorňuje, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu musí být v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná.

Od začátku roku 2011 platí novely zákona o účetnictví i souvisejících vyhlášek. V účetním období roku 2011 platilo osm účetních standardů, které jen z malé části nahradily původních 22 účetních standardů platných před rokem 2010. Přitom české účetní standardy jsou vydávány pro dosažení souladu při používání účetních metod a k zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek. Českému účetnictví navíc chybí tzv. koncepční rámec, tedy uceleně formulovaná východiska. V případě, že problematiku detailně neupravuje účetní standard, není pro její řešení žádné vodítko.

Od roku 2010 je účetnictví vybraných účetních jednotek významně ovlivňováno vydáváním řady nových a novelizovaných právních předpisů. Změny, které v některých případech do účetnictví a účetních systémů významně zasahují, představují riziko, že nemusí být účetními jednotkami vždy správně, v celém rozsahu a včas implementovány.

Podrobnosti z kontrolní akce naleznete v příloze pod č. 11/29.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Hladina významnosti – nejvyšší možná míra nesprávností, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou. V případě MŠMT byla hladina významnosti stanovena ve výši 2 % z hodnoty nákladů tj. 2,4 mld. Kč.

tisk stránky