Ministerstvo školství nastavilo tak volné podmínky dotací veřejným VŠ, že u některých projektů i dvojnásobně překročily rozpočet

TISKOVÁ ZPRÁVA – 22. 10. 2012


Nejvyšší kontrolní úřad zacílil na dva programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol, které spravuje ministerstvo školství. Kontroloři prověřili nejen, jak resort programy spravuje, ale také 14 projektů.

Ministerstvo školství nastavilo podle NKÚ příliš volně podmínky pro získání podpory z obou programů. Nepožadovalo například po žadatelích o dotace, aby ve svých investičních záměrech vyhodnotili efektivnost investice. Resort se tak prakticky připravil o možnost zpětně vyhodnotit, jestli poskytnuté prostředky byly vynaloženy efektivně. Resort také nebyl schopen kontrolorům doložit, jak vlastně investiční záměry posuzoval. Podpořil tak například nákup dvou budov Univerzitou Karlovou v Opletalově ulici v Praze za 372,5 milionu korun. Tyto budovy přitom v době ukončení kontroly byly už rok a půl prázdné.

Ministerstvo školství taky u většiny investičních akcí účastníky programů nezavázalo, že majetek pořízený z dotace budou alespoň po určitou dobu využívat k účelu, na který tuto podporu dostali. Stejně tak jim nezakázalo převést dotovaný majetek na někoho jiného a nezavázalo je majetek po stanovenou dobu řádně provozovat.

NKÚ zkontroloval 14 investičních akcí, na které příjemci podpory získali celkem 4,4 miliardy korun. Nedostatky odhalil u pěti z nich. Příjemci chybovali v počátečních fázích přípravy projektů i v zadávání veřejných zakázek. Například Univerzita Palackého v Olomouci kvůli chybám v procesu zadávacích řízení stavěla nový pavilon Přírodovědecké fakulty Envelopa o tři roky déle, než plánovala, a rozpočet stavby se vyšplhal na dvojnásobek, tedy na miliardu korun. UPOL také porušila zákon, když vícepráce zadávala zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění, přestože jejich objem přesáhl zákonem stanovený limit 20 % hodnoty původní zakázky. Plánované rozpočty se nepodařilo dodržet ani Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. U Technologického pavilonu CPIT výdaje překročily původní rozpočet o 24,7 %, u Pavilonu velkých poslucháren FAST pak o 46,5 %.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 11/37.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky