NKÚ zkontroloval závěrečný účet kapitoly Ministerstva zemědělství za rok 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA – 22. 4. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na spolehlivost údajů účetní závěrky, na finanční výkazy a na závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2011. V údajích účetní závěrky kontroloři zjistili celkovou nesprávnost ve výši 1,2 miliardy korun. Vznikla především v důsledku špatného účtování poskytnutých dotací, které měly stanovené vyúčtování až v následujícím roce.

Spolehlivost údajů účetní závěrky je nutné posuzovat z hlediska významnosti, přičemž vyjádřit se k jejich spolehlivosti je možné v případě, že neexistují významná omezení. U MZe byla možnost vyjádřit se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky limitována zejména stavem právních předpisů v oblasti účetnictví v roce 2011 a možností vyhodnotit správnost jejich aplikace.

Nejednoznačnosti a nejasnosti v použití pravidel pro účetnictví byly u MZe vyčísleny v celkové výši přes 62 miliard korun. To je částka, která představuje téměř sedmdesátinásobek stanovené hladiny významnosti1. Má tak značný dopad na spolehlivost údajů účetní závěrky Ministerstva zemědělství. NKÚ se proto ke spolehlivosti účetní závěrky MZe nevyjádřil.

Jde například o oblast předfinancování výdajů, které má později proplatit EU, nebo o majetkové účasti státu v obchodních společnostech. Akcie v držení jednotlivých ministerstev je možné v jejich účetní závěrce vykazovat jen dle míry vlivu ministerstva. To je však při disponování s těmito cennými papíry omezeno právními předpisy. Míru tohoto omezení nelze dle názoru NKÚ dostatečně přesně kvantifikovat. Vykazování míry vlivu státu v obchodních společnostech je proto možné až na úrovni státu. Ten ale není účetní jednotkou a nejsou zatím ani sestavovány roční účetní výkazy za Českou republiku, přestože tato povinnost byla v zákoně o účetnictví původně stanovena s účinností od 1. ledna 2010.

NKÚ opakovaně upozorňuje, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu musí být v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná.

Kontroloři také zjistili, že Ministerstvo zemědělství v roce 2011 uhradilo soukromé společnosti celkem přes 60 milionů korun, a to na základě rozhodnutí soudu, protože MZe muselo dostát svému ručitelskému závazku za úvěr státního podniku. Za tento úvěr ve výši 100 milionů korun se ministerstvo v roce 1992 zaručilo v rozporu s tehdejším právním řádem. Státní podnik dluh bance neuhradil. V roce 1995 uhradilo MZe na výzvu banky 70 milionů korun s tím, že banka jednostranně prohlásila, že žádné další nároky vůči MZe již nebude uplatňovat. Přesto v roce 2004 zbývající část pohledávky za MZe ve výši 30 mil. Kč postoupila soukromé společnosti, která MZe o tuto částku a o úroky z prodlení zažalovala. Odvolací soud rozhodl v její prospěch, a ministerstvo tak muselo v roce 2011 zaplatit nejen zbývajících 30 milionů korun jistiny úroku, ale i 27,4 milionu korun za úroky z prodlení a 2,5 milionu korun jako náhradu nákladů soudního řízení.

Ministerstvo zemědělství předloni také na základě kvalifikačních dohod uzavřených se svými zaměstnanci zaplatilo školné a výdaje spojené se studiem na vysoké škole jedenadvaceti zaměstnancům za celkem 880 tisíc korun. Ministerstvo má přitom své prostředky podle zákona využívat jen na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních předpisech. Úhrada školného je podle NKÚ právem smluveným nad rámec povinností organizační složky státu dle zákoníku práce, a proto v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Tyto zjištěné skutečnosti mohou naplňovat znaky porušení rozpočtové kázně, a proto byly oznámeny příslušnému správci daně.

Podrobnosti z kontrolní akce naleznete v příloze pod č. 12/15.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Hladina významnosti – nejvyšší možná míra nesprávností, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou. V případě MZe byla hladina významnosti stanovena ve výši 2 % z hodnoty nákladů za rok 2011, tj. 894 milionů Kč.

tisk stránky