NKÚ zkontroloval projekt centrálního nákupu v resortu Ministerstva vnitra

TISKOVÁ ZPRÁVA - 4. 11. 2013


Cílem pilotního projektu centrálního nákupu bylo zefektivnění a zjednodušení systému nákupů včetně dosažení úspor. Kontrola NKÚ se zaměřila především na zavedení systému centrálního nákupu, jeho realizaci a ověření vykazovaných přínosů. Podrobně byl kontrolován nákup tří komodit v letech 2008 až 2012, a to pohonných hmot, elektrické energie a xerografického papíru.

Ministerstvo vnitra ("dále jen MV") vykázalo celkový objem nákupů realizovaných prostřednictvím centrálního nákupu ve výši 1,874 mld. Kč a dosažené úspory deklarovalo ve výši 475,9 mil. Kč.

Pozitivní přínos projektu centrálního nákupu, respektive systému centralizovaného zadávání, ohrožují podle NKÚ zejména tato rizika:

  • kvalita dat o nakupovaných komoditách a s tím spojené hodnocení cenových nabídek;
  • obtížnost zjistit v daném čase a místě skutečnou tržní cenu;
  • nezajištění účinného kontrolního systému;
  • vytvoření pozice "monopolního" dodavatele.

Dosažení úspor sleduje MV pomocí svého informačního systému, jehož data však nebyla zcela spolehlivá. Chybami, zjištěnými především při zadávání údajů, docházelo k určitému zpochybnění vykazovaných úspor. Ke zkreslení úspor docházelo také z důvodu srovnávání cen, které nevycházely z objektivně zjištěné tržní ceny.

Efektivnost celého projektu negativně ovlivnily zejména tyto zjištěné nedostatky:

  • MV nezajistilo funkční a personální oddělení realizace centrálního nákupu od jeho řízení a  vyhodnocování;
  • opakovaně byly koncem roku jednorázově vynakládány finanční prostředky na zásoby pohonných hmot, které nebyly uloženy ve vlastních úložištích MV;
  • při stanovení předpokládaného množství pořizovaných položek docházelo k vysoké nepřesnosti - v některých případech i více než 80 %;
  • akceptovány byly nabídky dodávek s jednotkovými cenami vyššími, než jaké byly uvedeny v rámcové smlouvě nebo dodávek, které nebyly v souladu s prováděcí smlouvou;
  • v některých případech vedly postupy zadavatele ke snížení transparentnosti zadávacího řízení.

Nedostatky, které NKÚ považuje za porušení rozpočtové kázně, byly oznámeny příslušnému finančnímu úřadu.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/29.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky