U Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR víc chybují ti, kteří ho řídí, než samotní příjemci dotací

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/04 – 25. 3. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kromě Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky zkontroloval i 19 konkrétních projektů deseti příjemců dotací z řad krajů, měst, státních a příspěvkových organizací a občanských sdružení.

Z tohoto operačního programu jsou dotovány společné projekty českých a polských projektových partnerů. Kontrolované projekty za téměř 680 milionů korun byly zaměřené na posilování dopravní dostupnosti a rozvoj cestovního ruchu. Jednalo se o společnou kontrolu s polskou Nejvyšší kontrolní komorou, jejíž kontroloři prověřili polské příjemce dotací u šesti z 19 kontrolovaných projektů.

U některých příjemců dotací na české straně kontroloři zjistili, že si tito příjemci nechali proplatit i výdaje, které podle dotačních pravidel nemají být propláceny. Týkalo se to například města Český Těšín, které do žádosti o proplacení výdajů v rámci projektu Revitalpark 2010 zahrnulo i náklady na stavební práce v budově, kterou si město jen najímá. Konkrétně šlo o vybudování zázemí gastroprovozu a propojení se sousední budovou. Město tedy za evropské dotace zhodnotilo najatý majetek. Dopustilo se tak porušení rozpočtové kázně, protože neoprávněně použilo 1,8 milionu korun.

Nedostatky kontroloři našli i u Ministerstva pro místní rozvoj, které zodpovídá za řízení operačního programu. Ministerstvo například zveřejňovalo nepřesné údaje o příjemcích dotací a o výši prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů. Kontroloři prověřili v informačním systému dotací CEDR III přesnost zveřejněných údajů u deseti projektů. Chybné údaje našli u osmi z nich.

O tom, který projekt dotaci získá, rozhoduje hlasováním monitorovací výbor. Ten hlasoval buď o jednotlivých projektech, nebo o celých souborech projektů. Podle NKÚ je ale druhý, hromadný způsob hlasování rizikový, protože může vést k netransparentnosti a k diskriminaci při rozhodování o udělení dotace.

A chyby kontrola prokázala i u nezávislých expertů, kteří hodnotí kvalitu projektových žádostí. Kvalitu dvou projektů totiž nadhodnotili. Jednomu z nich například přidělili nejvyšší počet bodů s tím, že půjde o rozšíření silnice o další jízdní pruh. V projektové žádosti bylo přitom naplánováno jen její rozšíření o jeden metr na polské straně a rekonstruování (bez rozšíření) na straně české.

I kvůli zmíněným nedostatkům vyhodnotil NKÚ řídicí a kontrolní systém operačního programu jako částečně účinný. Přesto patří Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika mezi ty, u nichž se daří čerpat evropské dotace relativně bez problémů. Evropská komise alokovala na tento program pro léta 2007 až 2013 celkem 6,5 miliardy korun. Do konce roku 2012 příjemcům proplatila přes 4 miliardy, tedy 63 % alokace.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky