U operačního programu Podnikání a inovace selhává kontrolní systém, NKÚ našel chyby u třetiny kontrolovaných projektů

Tisková zpráva ke KA č. 13/17 – 14. 4. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování dotací z operačního programu Podnikání a inovace, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. V programu bylo vymezeno šest věcných prioritních os, kontrola NKÚ se zaměřila na osu 4 (Inovace) a osu 5 (Prostředí pro podnikání a inovace). Kontroloři prověřili Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, tj. subjekty, které mají mimo jiné na starosti řízení a kontrolu programu a schvalování dotací. Zkontrolovali taky 22 projektů za celkem 983 milionů korun. U sedmi z nich kontroloři odhalili nedostatky v celkové hodnotě 105 milionů korun. NKÚ proto ohlásil příslušným finančním úřadům porušení rozpočtové kázně v této výši.

Ministerstvo a CzechInvest významně chybovaly například v hodnocení projektů. Nestanovily jasná pravidla pro to, kdy může projektový manažer dát opačné doporučení, než jaké předtím dali externí hodnotitelé. Právě projektový manažer přitom připravuje podklady pro hodnotitelskou komisi, která pak na jejich základě doporučuje, zda má projekt podporu získat, či nikoli. Další závažné chyby kontroloři našli v nastavení a samotném fungování kontrolního systému. Ministerstvo a CzechInvest neodhalily při svých kontrolách u příjemců podpor řadu nedostatků (především v oblasti výběrových řízení), které měl kontrolní systém zachytit. NKÚ ho proto vyhodnotil jen jako částečně účinný.

Výhrady k fungování programu má i Evropská komise, která do operačního programu Podnikání a inovace alokovala na roky 2007 až 2013 téměř 101 miliard korun. Do konce loňského roku bylo příjemcům proplaceno 55,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se pochybnosti Evropské komise dosud nepodařilo vyřešit, hrozí, že Česká republika nestihne prostředky z evropských fondů vyčerpat.

Při kontrole konkrétních projektů našli kontroloři chyby hlavně ve výběrových řízeních a odhalili řadu nezpůsobilých výdajů, kdy si příjemci dotací nechali proplatit výdaje, na jejichž úhradu neměli právo. Někteří příjemci podpor také předkládali doklady, které byly v rozporu se skutečností.

Například společnosti Technistone, a.s., byla proplacena dotace přes 50 milionů korun na vybudování zařízení na výrobu nově vyvinutých výrobků této společnosti, přestože zmíněná firma v rámci jedné zakázky například nevymezila v zadávací dokumentaci dostatečně předmět této zakázky a nevyloučila z výběrového řízení uchazeče, kteří nesplnili základní kvalifikační předpoklady. V rámci tohoto projektu společnost Technistone, a.s., taky předložila čestné prohlášení o bezdlužnosti, přestože v té době měla nedoplatky u zdravotních pojišťoven.

Společnost FERRIT s.r.o. zase požádala o proplacení výdajů za nákup pozemku, který s daným projektem vůbec nesouvisel. Společnost ELMARCO s.r.o. nakoupila za dotace laminační stroj, přestože jeho nákup nebyl uveden v projektové žádosti, a naopak nekoupila jiné zařízení, které do projektové žádosti nechala dodatečně zařadit s tím, že bez něj nelze projekt dokončit. Této společnosti byly v rámci jednoho projektu taky proplaceny náklady na projektovou dokumentaci k budově, kterou firma nakonec nepostavila.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky