Přidělování evropských dotací na čištění odpadních vod se vleklo, průměrně trvalo téměř dva a půl roku

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/21 – 12. 5. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytly v letech 2008 až 2013 na čištění odpadních vod prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Kontroloři především prověřovali, jak MŽP a SFŽP vybírají, průběžně sledují, vyhodnocují a také kontrolují projekty, které dotace získaly. Prověřili i patnáct konkrétních projektů.

Vyřízení žádostí o dotace bylo mnohdy zdlouhavé. Od přijetí projektové žádosti do rozhodnutí o poskytnutí dotace uplynulo průměrně 28 měsíců. Ve 23 případech kontroloři zjistili, že MŽP dotaci schválilo až po dokončení stavebních a montážních prací. Průtahy byly zapříčiněny například složitostí projektových žádostí a chybami v nich, přetížeností projektových manažerů nebo nutností schválit velké projekty Evropskou komisí. MŽP a SFŽP navíc neuchovaly všechny nezbytné dokumenty a doklady související s vyhlašováním výzev a výběrem projektů, aby bylo možné zkontrolovat, zda tyto části výběru projektů proběhly transparentně.

Podle NKÚ lze jen těžko posoudit, zda se daří naplňovat cíle operačního programu Životní prostředí. Například oblast podpory 1.1, kterou se kontroloři zabývali, má za cíl významné snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod. MŽP ale konkrétně nestanovilo, co už se považuje za „významné“ snížení znečištění. Nedostatky kontroloři našli i v kontrolním systému. Například u veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací si MŽP a SFŽP nestanovily žádné lhůty. Třeba SFŽP tak provedl kontrolu hlášenou na červen 2012 až v září, kontrolní list zpracoval v únoru a protokol předal příjemci až v březnu 2013.

Operační program Životní prostředí patří k těm, u kterých Evropská komise kvůli chybám pozastavila proplácení dotací a nařídila České republice zkrátit o 5 % všechny výdaje proplacené příjemcům do srpna 2012. Vláda sice v roce 2012 sestavila akční plán, který měl problémy s čerpáním vyřešit, ale ke konci roku 2013 nebylo z kontrolované oblasti podpory stále vyčerpáno 23,5 miliardy korun, tedy téměř polovina její alokace. V rámci celého operačního programu Životní prostředí bylo ke konci roku 2013 příjemcům proplaceno 44 % alokace. Podle Ministerstva pro místní rozvoj přitom mělo být ke konci roku 2013 vyčerpáno alespoň 65 % alokace, jinak hrozí, že Česká republika nenávratně přijde o více než 5 miliard korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky