Ministerstvo poslalo na kampaně na podporu potravin za šest let 1,4 miliardy korun, platily se z nich i indické masáže

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/36 – 11. 8. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na komunikační kampaně na podporu značek Klasa, Regionální potravina a Vína z Moravy, vína z Čech. V kontrolovaných letech 2008 až 2013 vynaložily Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond na tyto kampaně celkem 1,5 miliardy korun, z nichž ministerstvo poskytlo 1,4 miliardy korun formou dotací a zbytek pak zaplatily SZIF a Vinařský fond ze svých prostředků. NKÚ zkontroloval výdaje na komunikační kampaně za celkem 1,3 miliardy korun.

Za klíčový nedostatek kontroloři považují fakt, že cíle kampaní byly většinou nekonkrétní. Pro možné vyhodnocení chyběly jak výchozí hodnoty, tak i ty, kterých mělo být dosaženo. Jen těžko jde tedy zjistit, do jaké míry přispěly komunikační kampaně k jejich naplnění. Ministerstvo, SZIF a Vinařský fond ostatně nezjišťovaly, jaký přínos a dopad tyto kampaně měly. V posledních třech letech přitom šlo na podporu těchto značek 750 milionů korun a jen za podporu značek Klasa a Regionální potravina zaplatily ministerstvo a SZIF ročně průměrně 215 milionů korun. Jestli a nakolik ale kampaně naplnily požadované výsledky, není ani u jedné z těchto značek zřejmé.

Další problematickou oblastí byly veřejné zakázky, prostřednictvím kterých se komunikační kampaně zadávaly agenturám. Například v letech 2009 až 2011 zadaly ministerstvo a SZIF v rámci podpory značek Klasa a Regionální potravina šest veřejných zakázek a 108 zakázek malého rozsahu, z nichž 78 bylo zadáno formou přímého oslovení – tedy se v nich neutkalo více uchazečů. Kontroloři zjistili, že u všech šesti nadlimitních zakázek ministerstvo a SZIF porušily zákon o veřejných zakázkách, protože zadávací řízení proběhlo netransparentně.

SZIF v letech 2009 až 2013 v několika desítkách akcí na podporu značky Klasa proplatil faktury za práce, které nebyly ukončeny nebo vůbec neproběhly, případně byly nad rámec uzavřených smluv, či vůbec nebyly předmětem dané veřejné zakázky. Celkem šlo o 96,3 milionu korun. SZIF tak například proplatil provizi agentuře a odměnu subdodavateli v celkové výši 840 tisíc korun, i když podle smlouvy žádnou provizi ani odměnu hradit neměl. Dále proplatil tři novinářské exkurze za celkem 171 tisíc korun, jejichž program se značky Klasa týkal jen zčásti. Součástí exkurze v mlékárně tak byla například i návštěva lázní a indická masáž. Výsledkem této akce byly mimo jiné články, v nichž o značce Klasa nebyla ani zmínka.

Vinařský fond zase v letech 2006 až 2009 vůbec nesoutěžil komunikační kampaně na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech. A to přesto, že podle NKÚ byl v pozici veřejného zadavatele. Fond v těchto letech za kampaň zaplatil téměř 198 milionů korun. Kontroloři zjistili, že přes 42 milionů proplatil bez uzavřených písemných smluv.

Investiční a propagační opatření pro vinařské odvětví nedávno zkontroloval i Evropský účetní dvůr. Zaměřil se na příjemce evropských dotací z Rakouska, Francie, Itálie, Portugalska a Španělska. Ve své zvláštní zprávě č. 09/2014 popsal například, jak jeden francouzský příjemce vyúčtoval 3,4 tisíce eur jako výdaje za informativní zájezdy pro novináře a dovozce. Částka ve skutečnosti odpovídala faktuře za tři vstupenky na tenisový turnaj French Open.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky