V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/29 – 18. 8. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo obrany vedlo své účetnictví a sestavovalo závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2012 a zda přitom postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kontroloři zjistili případy jak neúplného, tak nesprávného účtování. Ministerstvo obrany nevedlo úplné účetnictví především v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Nevedlo ani správné účetnictví, protože některé účetní případy vykazovalo na nesprávných položkách.

Celkem dosáhly kontrolou zjištěné nesprávnosti výše 19,8 miliardy korun. Tyto nesprávnosti byly sice jak jednotlivě, tak v souhrnu významné, nebyly ale natolik zásadní, aby ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky Ministerstva obrany. NKÚ proto při vyhodnocení spolehlivosti účetní závěrky dospěl k názoru, že účetní závěrka Ministerstva obrany podává - s výjimkou vlivu těchto nesprávností - věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Ministerstva obrany.

Kontroloři při kontrole také zjistili, že Ministerstvo obrany porušilo zákon o katastru nemovitostí. Některé nemovitosti byly sice vykázány v účetní závěrce, ale nebyly zapsány v katastru nemovitostí, u jiných to bylo přesně naopak.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky