NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/38 – 15. 9. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, zda Ministerstvo zemědělství při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 a při sestavení závěrečného účtu postupovalo v souladu s právními předpisy.

V účetní závěrce kontroloři zjistili nesprávnosti v celkové výši 14,3 milionu korun. Hladina významnosti1 byla pro účetní závěrku stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výše nesprávností zjištěných v účetní závěrce při kontrole tak nebyla významná.

NKÚ se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky Ministerstva zemědělství za rok 2013 nevyjadřuje. Jak už opakovaně upozornil ve svých předchozích kontrolních závěrech, předpisy upravující účetnictví organizačních složek státu jsou v některých oblastech nejednoznačné a nejasné. U Ministerstva zemědělství kontroloři vyčíslili oblasti zatížené těmito nejednoznačnostmi a nejasnostmi v roce 2013 na 64 miliard korun, což je 64násobek stanovené hladiny významnosti. Možnost vyjádřit se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky tak byla ve významném rozsahu omezena. Nejednoznačnosti a nejasnosti předpisů pro účetnictví není možné dávat k tíži účetní jednotce, tedy Ministerstvu zemědělství.

Kontroloři dále zjistili opakované nedostatky v obsahu i rozsahu údajů zveřejňovaných v závěrečném účtu této kapitoly státního rozpočtu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Hodnota nesprávností, u kterých je možné přiměřeně očekávat, že jednotlivě nebo v součtu ovlivní ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky.

tisk stránky