Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce

Tisková zpráva ke KA č. 14/10 – 15. 12. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury poskytovalo v letech 2011 až 2013 dotace na kulturní aktivity. Kontroloři zároveň prověřili čerpání těchto dotací u 82 projektů celkem 19 příjemců dotací. Zkontrolovali finanční prostředky za víc než 80 milionů korun a nedostatky zjistili u dotací za 15,5 milionu korun. NKÚ proto podal v osmi případech oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně příslušnému finančnímu úřadu.

Ministerstvo kultury v kontrolovaném období každoročně podpořilo přibližně 60 procent předložených projektů a žadatelům o dotace proplatilo v průměru 37 až 50 procent z původně žádané sumy. Celkové roční výdaje ministerstva na podporu kulturních aktivit z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí se pohybovaly od 384 do 414 milionů korun. Dotace poskytovalo šest různých odborů ministerstva a tři samostatná oddělení. Tyto organizační jednotky však nepostupovaly jednotně ani při vedení evidence žadatelů a dotací, ani při samotném rozdělování dotací.

Ministerstvo například nevytvořilo rovné podmínky pro všechny žadatele o dotace. U některých výběrových dotačních řízení totiž nestanovilo kritéria, podle kterých měly být projekty hodnoceny. A když kritéria stanovilo, nebyla většinou měřitelná, a tedy ani porovnatelná. Někteří žadatelé o dotaci nevěděli s dostatečným předstihem, podle čeho bude ministerstvo jejich projekty posuzovat. NKÚ objevil i případy, kdy si ministerstvo sice nastavilo podmínky pro poskytnutí dotace, pak je ale samo nedodrželo. Jednalo se například o podporu Hudebnímu informačnímu středisku, o.p.s., z níž šlo se souhlasem ministerstva na mzdové náklady přes 41 procent proplacených peněz. Podle pravidel, která si ministerstvo samo nastavilo, je možné na mzdy využít maximálně 15 procent z poskytnutých peněz.

Při kontrole konkrétních projektů kontroloři narazili na nedostatky v žádostech o dotace, porušování dotačních podmínek i porušování některých právních předpisů. Například obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum v žádostech o dotace na roky 2011, 2012 i 2013 neuvedla informaci o převodu části dotace na zahraničního partnera, nenaplnila tematický okruh nebo nesplnila podmínku minimálního podílu spolufinancování z vlastních prostředků. Společnost FILMFEST Písek zase postupovala nehospodárně, když si najala kanceláře za cenu 8 400 korun na metr čtvereční a rok a část nájemného platila z dotace od Ministerstva kultury. Cena v místě obvyklá se přitom pohybuje kolem 1 600 korun na metr čtvereční a rok.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky