Jak Praha také využívá eurodotace? Předražená rekultivace dětských hřišť a systém varování s náklady 20 tisíc korun na jednoho uživatele

Tisková zpráva ke KA č. 14/09 – 29. 12. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli byly dotace z programu Praha - Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Kontroloři prověřili 17 projektů dvanácti různých příjemců dotací za celkem jednu miliardu korun, což představuje zhruba 19 % výdajů proplacených všem příjemcům dotací v rámci tohoto operačního programu.

Nejzávažnější chyby kontroloři odhalili u projektu Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11, na který příjemce dotací získal z Evropské unie a státního rozpočtu celkem 33,4 milionu korun. V rámci tohoto projektu mělo být rekultivováno 63 nefunkčních a nevyužívaných dětských hřišť, další tři dětská hřiště měla být rekonstruována a projekt zahrnoval i přeměnu okrasných nádrží před vchody do bytových domů na Jižním Městě na zelené plochy. Městská část Praha 11 si nechala z dotací proplatit práce za 10,5 milionu korun, aniž by kontrolorům prokázala, že dodavatel tyto práce skutečně odvedl. Například u revitalizace hřišť odvezl dodavatel na skládku 362,8 m3 železobetonu, městské části přitom vyfakturoval vybourání 3 255 m3 tohoto materiálu. Podobně dodavatel fakturoval i v případě víceprací a bouracích prací.

Z operačního programu Praha - Konkurenceschopnost byl podpořen i projekt za 8,6 milionu korun, v rámci kterého vznikl systém pro automatické informování a varování občanů Prahy prostřednictvím krátkých textových zpráv. Žadatel o dotaci v projektové dokumentaci počítal s tím, že po třech letech bude systém využívat 4 až 8 tisíc uživatelů. Ve skutečnosti se do systému informování a varování do konce třetího roku jeho fungování přihlásilo jen 444 občanů, institucí a firem, takže náklady na jednoho uživatele přesáhly 19 tisíc korun a byly šedesátkrát vyšší, než autor projektu předpokládal.

Řadu nedostatků kontroloři zjistili i na úrovni řízení a kontroly operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Šlo například o nedostatečné oddělení funkcí při kontrole projektů, u kterých bylo příjemcem dotací hlavní město Praha, nedostatečné prověřování, zda nedochází k dvojímu financování projektů, nebo chyby při ověřování žádostí o platbu. NKÚ doporučil organizačně oddělit zaměstnance, kteří kontrolují program, od těch, kteří mají na starosti jeho správu a poskytování evropských peněz, případně dokonce dotace z programu čerpají.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky