Zadávací řízení na nákupy léků? U fakultních nemocnic spíše výjimka. Léky pořizovaly často napřímo a bez soutěže

Tisková zpráva ke KA č. 17/19 – 3. 9. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření tří vybraných nemocnic v letech 2014 až 2016, a to Fakultní nemocnice Brno (FNB), Fakultní nemocnice v Motole (FNM) a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN). Kontroloři prověřili například to, jakým způsobem tyto nemocnice nakupovaly léčiva a zdravotnické prostředky, a na vzorku 35 druhů léčiv a 20 druhů zdravotnického materiálu také porovnali ceny, za které nemocnice toto zboží pořizovaly. Zaměřili se také na to, jak Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a Ministerstvo obrany plnily roli zřizovatelů těchto nemocnic. Kontrola ukázala, že nemocnice pořizovaly léčiva a zdravotnický materiál velmi často bez zadávacího řízení, nezřídka na základě přímých objednávek. Z porovnání cen pak vyplynulo, že nemocnice nakupovaly shodná léčiva a zdravotnické prostředky i za podstatně rozdílné ceny, a to i od stejných dodavatelů.

Prověřované nemocnice pořizovaly léčiva pomocí zadávacího řízení spíše minimálně, přestože jsou jakožto veřejní zadavatelé povinny tento postup využívat. V případě vzorku tzv. centrových léků ÚVN využila zadávací řízení u 24 % z těchto léčiv, FNM přibližně u 19 % a FNB tímto způsobem nepořídila dokonce žádné z léčiv. U vzorku protiinfekčních léků využila ÚVN zadávací řízení u 29 % pořízených léčiv, FNB u 15 % a FNM jen v pěti procentech případů. Podobné výsledky kontrola zjistila i v případě zdravotnického materiálu, který například FNB nakupovala zcela bez zadávacího řízení. V součtu využívala zadávací řízení nejvíce ÚVN. FNB jej naopak nevyužívala téměř vůbec.

Grafika do KZ 17/19

„Chápeme, že existují případy, kdy není reálné tyto věci pořídit pomocí zadávacího řízení. Jsme ale svědky situace, kdy je tento způsob nakupování léčiv spíše výjimkou než běžnou praxí, a to se nedá ničím přijatelným vysvětlit,“ uvedl k výsledkům kontroly prezident NKÚ Miloslav Kala.

Kontroloři také porovnali ceny, za které ve stejných letech prověřované nemocnice nakupovaly identická léčiva1, a v některých případech odhalili nezanedbatelné cenové rozdíly u stejného zboží. Například lék MEROPENEM KABI nakupovala ÚVN po 956 korunách za balení, FNB jej pak pořizovala za 3 300 korun za balení. Lék PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI zase nakupovala FNM po 385 korunách za balení, ÚVN pak stejný lék pořizovala původně za 2 103 korun. Jednalo se přitom o nákup od stejného dodavatele. Takové rozdíly ukazují, že existuje prostor pro snižování nákladů v hospodaření nemocnic.

S nákupem léčiv a zdravotnického materiálu je spojeno také vyplácení bonusů nemocnicím od dodavatelů. Přijímání bonusů a nakládání s nimi bylo v kontrolovaných letech netransparentní, nesystémové a bez jasně stanovených pravidel. NKÚ například zjistil, že FNB a FNM neuzavřely všechny smlouvy týkající se bonusů písemně – v některých případech se jednalo jen o ústní dohody. Uzavřené smlouvy týkající se bonusů pak fakultní nemocnice s odkazem na obchodní tajemství nezveřejňovaly v registru smluv. Kvůli absenci jasných pravidel nemocnice také přistupovaly v zadávacích řízeních k bonusům odlišně. FNM při výběrových řízeních bonusy jako kritérium vstupující do výsledné ceny nezohledňovala. Naopak příkladem dobré praxe je ÚVN, v jejíchž výběrových řízeních byla kritériem nejen nabídková cena, ale i bonus.

MZd po předání kontrolního protokolu k této kontrole přijalo nápravné opatření, ve kterém pro své nemocnice určilo například podmínky přijetí bonusů, způsob nakládání s nimi a další parametry. Skutečnou účinnost tohoto opatření bude možné ověřit až v následné kontrole. Nejedná se zatím o systémové řešení, které by se dotýkalo všech nemocnic.

Hodnota celkových bonusů za léčiva a zdravotnické prostředky se v kontrolovaných letech u prověřovaných nemocnic pohybovala kolem jedné miliardy korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Jedná se o identická léčiva podle jednoznačného identifikátoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Identifikátor obsahuje informace o názvu léčiva, velikosti balení, účinné látce a další informace.

tisk stránky