Hospodaření Státního zdravotního ústavu? Rozdělování zakázek, nefunkční kontrola a porušení rozpočtové kázně za 67 milionů korun

Tisková zpráva ke KA č. 17/13 – 19. 2. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v letech 2014 až 2016. Kontroloři prověřili například to, jak ústav spravoval majetek, jak fungoval jeho kontrolní systém nebo jak nakupoval zdravotnický materiál. Hospodaření ústavu kontroloři prověřili na vzorku 63 milionů korun provozních prostředků, na majetku v celkové hodnotě 54 milionů korun a dalších finančních prostředcích v celkové výši téměř 40 milionů korun. Kontrola odhalila řadu systémových nedostatků – jednalo se například o chyby ve výběrových řízeních týkajících se především nákupů zdravotnického materiálu nebo o nefunkční vnitřní kontrolní systém. NKÚ v souvislosti se zjištěnými nedostatky oznámil finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně za 67 milionů korun.

V kontrolovaném období nefungoval vnitřní kontrolní systém Státního zdravotního ústavu. Ze zákona musí každá instituce veřejné správy stanovit pracovníky, kteří předběžně kontrolují nákupy a veškeré hospodářské operace dané instituce. Ústav ale tyto pracovníky neurčil a předběžná kontrola tak fakticky neexistovala. V praxi pak například ústav uhradil faktury, ve kterých byl uveden nesprávný dodavatel či jiné chybné údaje, nebo nezaregistroval, že daná smlouva už není platná a podobně.

Další nedostatky se týkaly nákupů speciálního zdravotnického materiálu pro přístroje na testování HIV a virových hepatitid. SZÚ od roku 2006 odebíral od dodavatele jednoho z přístrojů zdravotnický materiál, na jehož dodávky uzavřel smlouvu. V letech 2014 až 2016 ale nakupoval i takový zdravotnický materiál, který součástí této smlouvy nebyl. Místo aby na situaci ústav reagoval a vypsal odpovídající zadávací řízení, rozděloval veřejné zakázky v hodnotě od 11 do téměř 15 milionů korun na menší zakázky. Tím se vyhnul soutěži a zdravotnický materiál pořizoval od toho samého dodavatele. Ústav tak porušil zákon a jeho postup NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně za téměř 39 milionů korun.

V jiném případě SZÚ v roce 2013 uzavřel s dalším dodavatelem smlouvu za sedm milionů korun také na dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to napřímo bez jakéhokoliv zadávacího řízení. Tím ústav opět porušil zákon a i tento postup NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně.

Kontrola také ukázala, že v roce 2014 SZÚ nedodržel mzdový limit stanovený Ministerstvem zdravotnictví, které je zřizovatelem ústavu. Ten byl stanoven na 125 milionů korun, ale ústav na mzdách vyplatil 146 milionů korun. I v tomto případě podle NKÚ porušil rozpočtovou kázeň. SZÚ přitom měl možnost jednat s ministerstvem o navýšení mzdového limitu, čímž mohl těmto zbytečným problémům předejít.

V neposlední řadě SZÚ poskytoval svým zaměstnancům bydlení, za které od nich nepožadoval odpovídající úhradu. Například vedoucí zaměstnanec platil za zrekonstruovaný byt v Praze o výměře 53 m2 měsíčně 960 korun, a to včetně nákladů za energie, vodné a stočné, teplo a dalších položek spojených s bydlením.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky