Po vstupu do Evropské unie přetrvávají v oblasti systému správy DPH nedostatky

Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 06/27
4. 5. 2007


V rámci kontrolní akce č. 06/27 prověřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) systém správy DPH po vstupu ČR do EU, právní úpravu některých oblastí DPH a postup správců daně při využívání nástrojů kontroly DPH. Kontrolní akce navázala na výsledky obdobně zaměřené kontrolní akce NKÚ č. 05/19 „Správa daně z přidané hodnoty“ a mj. zjistila, že v této oblasti nadále přetrvávají některé nedostatky.

Kontrolováno bylo období od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2005, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí (MF) a 10 finančních úřadů (FÚ): FÚ v Humpolci, v Jihlavě, v Kadani, v Liberci, v Nymburku, v Otrokovicích, pro Prahu 1, pro Prahu 4, v Sokolově a v Třinci.

Obecně lze říci, že správci daně plně nevyužívali všech mechanismů pro kontrolu plnění povinností plátců DPH a nevěnovali dostatečnou pozornost prověřování rozdílů v hodnotách obchodních transakcí.

Kontrolované FÚ úřady v některých případech nevyužily oprávnění dané zákonem o DPH, když daňovým subjektům nezrušily registraci k DPH, přestože tito plátci opakovaně nepodávali daňové přiznání k DPH. „Následkem toho bylo plátcům z ostatních členských států EU v některých případech umožněno vykázat dodání zboží do ČR daňovým subjektům, které pořízení tohoto zboží v ČR nepřiznaly a neodvedly DPH. Zavedení povinnosti správců daně zrušit plátcům při opakovaném nepodávání daňového přiznání k DPH registraci k DPH by snížilo rizika možných daňových úniků,“uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

Zákon o DPH zakotvuje povinnost správců daně prověřit údaje obsažené v souhrnném hlášení, případně následném souhrnném hlášení, odstranit eventuelní nejasnosti a údaje využít pro stanovení daňové povinnosti. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že FÚ v některých případech nepostupovaly při správě DPH v souladu s tímto zákonem.

FÚ například do doby kontroly NKÚ nezahájily prověřování chybných údajů o plátcích z jiných členských států EU uvedených tuzemskými plátci v souhrnných hlášeních. Dále neprověřily rozdíly mezi hodnotami dodání zboží do jiných členských států EU vykázaných plátci v daňových přiznáních a souhrnných hlášeních, které činily přes 776 milionů korun. V neposlední řadě FÚ nezkontrolovaly správnost, pravdivost a úplnost údajů o pořízení zboží z jiných členských států EU uvedených v daňovém přiznání k DPH, přestože byly MF upozorněny na možnou chybu. Hodnota nesrovnalostí činila necelé dvě miliardy korun.

„Zavedení automatického každoročního porovnávání hodnot daňové povinnosti a nároku na odpočet DPH z pořízení zboží z jiných členských států EU by přispělo k identifikaci chyb uvedených v daňovém přiznání k DPH a umožnilo by eliminovat případné daňové úniky,“ řekl prezident Dohnal.

Kontroloři NKÚ se zaměřili také na využívání mezinárodní výměny informací správci daně a na kvalitu předávaných informací. „Finanční úřady v některých případech nevyužily možnost odeslat do jiných členských států žádosti o informace. V několika případech tak dostatečně neprověřily uskutečnění obchodních transakcí mezi plátci z ČR a jiných členských států EU,“ řekl Dohnal.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006 pod číslem 06/27. Ten ji provedl ve spolupráci se Spolkovým účetním dvorem Spolkové republiky Německo na základě smlouvy uzavřené mezi oběma kontrolními institucemi. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Mgr. Ing. Jiří Kalivoda.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 06/27 - formát PDF

tisk stránky