NKÚ kontroloval finanční prostředky na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně

TISKOVÁ ZPRÁVA - 13. srpna 2009


Prověřit postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Masarykovy univerzity v Brně při poskytování, čerpání a použití finančních prostředků určených na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně bylo cílem další z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři nezjistili žádné podstatné porušení právních předpisů, které by mělo vliv na průběh výstavby. Kontrolované subjekty postupovaly zodpovědně při plnění svých povinností. Byly důsledně dodržovány schválené výdajové rámce s důrazem na hospodárné vynaložení finančních prostředků.

Zásady realizace a financování výstavby univerzitního kampusu Masarykovy univerzity byly schváleny vládou České republiky v roce 2002. Na realizaci tohoto rozsáhlého projektu jsou použity peněžní prostředky státního rozpočtu, včetně úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou, prostředky města Brna a vlastní zdroje investora, tj. Masarykovy univerzity.

„V průběhu výstavby univerzitního kampusu se v roce 2007 nepodařilo vytvořit podmínky pro komplexní realizaci univerzitního kampusu dle investičního záměru. Zejména se nepodařilo pokrýt stanovenými zdroji zvýšené náklady způsobené v průběhu stavební realizace vnějšími vlivy. Šlo především o růst DPH, změnu kurzu koruny, růst cen stavebních prací atd. V důsledku nedostatku finančních prostředků bylo přistoupeno k redukci rozsahu výstavby Přírodovědecké fakulty. Došlo k prodloužení výstavby o čtyři roky, termín dokončení byl posunut z původního 31. prosince 2006 na 31. prosinec 2010,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Celkové náklady na výstavbu univerzitního kampusu vzrostly oproti roku 2002 (přes 3,7 mld. Kč) o více než 1,2 mld. na částku téměř 5 miliard Kč v roce 2008. Celková čistá užitková plocha byla redukcí výstavby snížena o 10 617 m2. Plocha na jednoho studenta byla snížena z původních 6,8 m2 v roce 2002 na 3,7 m2 v roce 2008. Celkem byly na výstavbu univerzitního kampusu k datu 31. prosince 2008 vyčerpány peněžní prostředky ve výši téměř 3,2 mld. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu činily přes 2,6 miliardy.

Kontrola byla prováděna v době od listopadu 2008 do dubna 2009. Kontrolováno bylo období let 2002 až 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do doby ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Masarykova univerzita.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/33. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky