Čerpání prostředků "Programu švýcarsko-české spolupráce" ovlivňuje příliš složitý systém administrace

Tisková zpráva ke KA č. 13/37 – 24. 11. 2014


Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce (dále také „Program spolupráce“) je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů jednak mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU, jednak mezi dynamickými městskými centry a regiony postiženými strukturálními změnami v rámci ČR. V roce 2006 se EU a Švýcarská spolková rada dohodly, že Švýcarská konfederace podpoří formou nenávratné finanční podpory ve výši jedné miliardy švýcarských franků deset nových členských států EU, mezi které patřila i Česká republika. Rámcová dohoda mezi ČR a Švýcarskem podepsaná v roce 2007 stanovila finanční podporu ve výši 109,78 mil. CHF (cca 2,3 mld. Kč). Přes složitou organizační strukturu a časově náročný způsob schvalování projektů se podařilo České republice uzavřít v termínu závazky na celou alokaci Programu spolupráce.

Při kontrole se NKÚ zaměřil na kontrolu systému administrace Programu spolupráce, zároveň byly kontrolovány i jednotlivé organizační stupně a v neposlední řadě i koneční příjemci. Na Ministerstvu financí byly kontrole podrobeny činnosti týkající se plnění funkce tzv. národní koordinační jednotky, platebního orgánu a národního kontrolního orgánu. Konkrétně se jednalo o organizační zajištění Programu spolupráce, proces posuzování záměrů a konečných návrhů projektů, monitorování, kontrolu a proplácení žádostí o platbu, zpracování výročních zpráv, systém hlášení a šetření nesrovnalostí, metodickou koordinaci a výkon kontrol. Na Ministerstvu vnitra, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví byla kontrola zaměřena na jejich zapojení jako zprostředkujících subjektů, zejména při hodnocení a výběru projektů a návazně při jejich realizaci. Přímo u příjemců byla provedena kontrola devíti projektů.

Vzhledem k relativně malému pokroku v čerpání peněžních prostředků a vzhledem k nízkému počtu dokončených projektů nemohl NKÚ vyhodnotit naplnění obecných cílů Programu švýcarsko-české spolupráce. Splnění uvedených cílů by mělo být dosaženo realizací projektů odsouhlasených švýcarskou stranou; jsou to např. projekty „Tramvajová trať Nové Sady“ v Olomouci, „Veřejná doprava pro všechny – Město Beroun“, „Zabezpečení nového technologického centra Policie ČR“, „Modernizace a přístavba domova pro seniory“ v Bílovci nebo „Domov pro seniory“ v Rožnově pod Radhoštěm.

Kontrolní akcí byly zjištěny některé systémové nedostatky. Mezi ně patří zejména složitá vícestupňová organizační struktura Programu spolupráce na národní úrovni zahrnující zprostředkující subjekty, což zvyšuje časovou a personální náročnost. Některé zprostředkující subjekty v praxi neprováděly delegované činnosti v celém rozsahu (Ministerstvo vnitra), nebo jejich činnost fakticky splývá s jinými povinnostmi (zprostředkující subjekt a zprostředkovatel v případě Ministerstva zdravotnictví). Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou napříč Programem spolupráce nejednotná, což může způsobovat příjemcům potíže při realizaci projektů. Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra nedodržovaly zákon o finanční kontrole v oblasti provádění veřejnosprávní kontroly.

NKÚ upozorňuje na dlouhou dobu schvalování projektů, na kterou má podstatný vliv dvoukolový způsob hodnocení projektů, nutnost překladů dokumentů do a z anglického jazyka a také vícestupňová organizační struktura na národní úrovni. Administrativní a časovou zátěž zvyšuje i použitý způsob kontroly veřejných zakázek před jejich vypsáním.

NKÚ na základě skutečností zjištěných v této kontrolní akci doporučuje pro zbývající období implementace Programu švýcarsko-české spolupráce anebo pro budoucí zahraniční pomoc obdobného charakteru zjednodušit organizační strukturu na národní úrovni, zejména nevytvářet mezistupně v podobě zprostředkujících subjektů, ujednotit postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, prosadit menší počet odlišných typů pomoci (např. programy a projekty namísto programů, fondů, blokového grantu, individuálních projektů a sub-projektů) tak, aby byla dosažena větší přehlednost pro žadatele a veřejnost. Dále NKÚ doporučuje věnovat dostatečnou pozornost realizační fázi Programu spolupráce, aby bylo minimalizováno riziko nesplnění limitního termínu pro proplácení výdajů.

Kontrola byla věcně a časově koordinována se švýcarským Federálním kontrolním úřadem (Swiss Federal Audit Office), který provedl v ČR audit Programu spolupráce v první polovině roku 2013. Podrobné výstupy tohoto auditu nebyly do srpna 2014 švýcarskou stranou zveřejněny. Výsledkem spolupráce obou kontrolních institucí bude společná zpráva.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky