Konference Veřejné zakázky 2013

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

Nejvyšší kontrolní úřad poprvé od svého vzniku uspořádá pro zástupce veřejných zadavatelů konferenci, jejímž tématem budou veřejné zakázky z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti veřejných výdajů. Konference proto nese příznačný název „Veřejné zakázky – hodnota za peníze“ a uskuteční se jen několik dnů před 20. výročím vzniku naší instituce.

V poslední době je vedeno množství diskuzí nad velkou transparenční novelou, která má k 1. dubnu 2013 za sebou první rok účinnosti. Pozornost se soustředí zejména na možné negativní dopady této novely na makroekonomický koloběh veřejných výdajů. Stranou těchto diskuzí však zůstává kvalita a efektivita samotného zadávacího procesu, což jsou faktory, které kromě existujícího právního rámce nesporně ovlivňují i samotní zadavatelé. Zákon o veřejných zakázkách jednoznačně stanoví, že odpovědnost za stanovení zadávacích kritérií je na zadavateli. Nicméně orgány veřejné správy jako veřejní zadavatelé musí ještě před oznámením veřejné zakázky učinit řadu kroků, které zakládají první předpoklad pro dosažení hodnoty za peníze, tj. bude realizován smysluplný projekt za rozumnou výši veřejných prostředků.

Cílem této konference je proto posílení respektu zadavatelů k zásadám hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souvislosti s realizací veřejných nákupů v celém spektru komodit a podpoření snahy sdílet dobrou praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Nejvyšší kontrolní úřad si je vědom, že cesta k postupnému a především setrvalému zlepšování stavu v oblasti zadávání veřejných zakázek není věcí krátkodobou a jednorázovou. Ke společnému úsilí proto patří nejen vlastní výkon kontrolní činnosti, ale i podpora sdílení dobré praxe a vedení odborné diskuze. Tímto přístupem, doufám, pomůžeme i ke správnému vnímání hledisek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při realizaci veřejných výdajů.

Dovolte mi proto, abych vás srdečně pozval na letošní konferenci „Veřejné zakázky – hodnota za peníze“. Současně bych rád poděkoval zástupcům institucí a nevládních organizací a nezávislým odborníkům, kteří přijali pozvání k aktivní účasti na této konferenci.

Miloslav Kala
prezident NKÚ

tisk stránky