Kontrola České televize


Informace poskytnuté k dotazům ve věci kontroly České televize

1) Může Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen "NKÚ") prověřovat hospodaření České televize (dále jen "ČT")?

NKÚ vykonává kontrolu v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR, tj. kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Působnost NKÚ ke kontrole daná tímto článkem Ústavy ČR je dále specifikována v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o NKÚ"); podle písm. a) tohoto odstavce NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je Česká televize právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Podle ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem, a proto na něj nelze vztáhnout působnost NKÚ ke kontrole hospodaření s tímto majetkem. Kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu patří podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) cit. zákona do působnosti Rady České televize.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o NKÚ vykonává NKÚ též kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti. Za takové finanční prostředky je třeba pokládat též televizní poplatky vybírané na základě zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U ČT se tedy působnost NKÚ vztahuje na hospodaření s prostředky (televizními poplatky) vybíranými na základě zákona v její prospěch.

2) Mohou NKÚ podávat občané podněty vedoucí k jeho kontrolní činnosti?

NKÚ vykonává kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti. Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti se vychází z podnětů prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ a z podnětů členů NKÚ. Podněty vycházejí z vlastní kontrolní činnosti, od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády (viz § 17 odst. 2 zákona o NKÚ). Zásady výkonu kontrolní činnosti neumožnují provádět kontroly na základě vnějších podnětů fyzických či právnických osob. Informace z vnějších podnětů, které se týkají působnosti NKÚ, NKÚ využívá jako doplňkový materiál v rámci věcně souvisejících plánovaných kontrol.

3) Provedl někdy, a pokud ano, tak kdy a s jakým výsledkem, NKÚ prověrku ČT?

NKÚ v souladu s plánem kontrolní činnosti na rok 1997 provedl kontrolu 97/03 - Televizní poplatky vybírané na základě zákona (pozn. televizní poplatky byly tehdy upraveny zákonem č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích). Kontrolní závěr z této kontroly je zveřejněn v částce 1/1998 Věstníku NKÚ, resp. na webových stránkách NKÚ, viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K97003.pdf.

4) Chystá se v nejbližších 12 měsících NKÚ prověrku v ČT provést?

V plánu kontrolní činnosti na rok 2014 není zařazena kontrola, v níž by byla kontrolovanou osobou ČT.

5) Jsou na stránkách NKÚ zveřejňovány výsledky kontrol?

Výsledky kontrol NKÚ, tzv. kontrolní závěry jsou podle § 30 odst. 1 zákona o NKÚ zveřejňovány ve Věstníku NKÚ, který je v elektronické podobě dostupný na internetových stránkách NKÚ (viz rubrika Věstník NKÚ mezi rychlými odkazy na hlavní straně webu NKÚ). Kontrolní závěry z jednotlivých kontrol lze též vyhledat prostřednictvím Registru kontrolních akcí, který je rovněž na hlavní straně našeho webu.

tisk stránky