Zpráva o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2014 NKÚ obdržel 20 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na 12 žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu (např. informace o vozovém parku, ICT managementu, etickém kodexu a plnění povinností ze zákona o střetu zájmů). Na jednu žádost NKÚ poskytl většinu požadovaných informací, avšak část této žádosti, v níž byly požadovány informace týkající se výlučně vnitřních pokynů NKÚ bez vztahu k vnějším subjektům (informace o hodnocení rizikovosti informačních systémů NKÚ), odmítl a vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Jedna žádost byla vyřízena poskytnutím informací, které se týkaly působnosti NKÚ, a část této žádosti, v níž byly požadovány informace o povinnostech orgánů obce, byla z důvodu nepříslušnosti odložena. Šest žadatelů podalo NKÚ žádost o informace z průběhu kontrolních akcí. V těchto šesti případech NKÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého se informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol NKÚ neposkytují.

V roce 2014 nebyly proti vydaným rozhodnutím o odmítnutí žádosti uplatněny opravné prostředky a na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky