Na zlepšení meziobecní spolupráce daly MPSV a MV přes 600 milionů korun. Vznikly strategie a metodiky bez jasného přínosu

Tisková zpráva ke KA č. 16/32 – 4. 12. 2017


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování a čerpání peněz určených na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství v letech 2010 až 2016. Peníze směřující do této oblasti měly posílit spolupráci například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí. NKÚ prověřil, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo vnitra (MV) řídily rozdělování dotací, a u Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv pak zkontroloval postup a dodržování podmínek spojených se získáním podpory.

Na posílení meziobecní spolupráce MPSV a MV rozdělily Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun převážně z evropských peněz, a to z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Většina z této částky šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, konkrétně se jednalo o 586 milionů korun. Z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty.

NKÚ nalezl nedostatky už na úrovni schvalování těchto dvou projektů. Svaz měst a obcí předložil projekt meziobecní spolupráce a jeho potřebu zdůvodnil jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Konkrétní zájem o projekt ze strany obcí ale svaz nedoložil. Projekt přesto MPSV schválilo k podpoře ve výši 594 milionů korun. Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013. U druhého projektu předložilo Sdružení místních samospráv analýzu potřebnosti, která však nebyla dostatečně objektivní – vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto MV tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun.

Oba projekty také byly podobně zaměřené a jak Svaz měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv vytvářely v řadě případů strategie a metodiky pro stejné území. Na projektech také v některých případech pracovali stejní lidé, což se promítlo do výsledné podoby některých dokumentů. U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky.

Kontroloři se také zaměřili na konkrétní výstupy, které z peněz vznikly – především na strategie, metodiky a další dokumenty. U těch se ukázalo, že byly většinou jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají.

Problematické je také to, jak budou obce tyto vzniklé dokumenty využívat. NKÚ provedl dotazníkové šetření na vybraném vzorku obcí. Téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky