Protidrogová politika státu: dotace provázely chyby i netransparentní postupy, cíle se zcela splnit nepodařilo

Tisková zpráva ke KA č. 20/12 – 24. 5. 2021


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak stát rozděloval v letech 2016 až 2019 peníze určené na protidrogovou politiku. Kontroloři se zaměřili především na Úřad vlády ČR (ÚV ČR) a tři konkrétní resorty – Ministerstvo zdravotnictví (MZd), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo spravedlnosti (MS), které poskytovaly dotace na projekty řešící protidrogovou tematiku. ÚV ČR a ministerstva rozdělily v kontrolovaných letech 849 milionů korun příjemcům dotací. NKÚ se zabýval tím, jak je rozdělování peněz určených k naplnění protidrogové politiky řízeno, jakým způsobem jsou dotace poskytovány, ale i jak využívají tyto peníze příjemci dotací. Strategické cíle v protidrogové oblasti se nedařilo zcela splnit. Resorty při přidělování dotací chybovaly a v některých případech svým postupem vytvářely netransparentní a diskriminační prostředí.

Cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018 se nepodařilo naplnit. ÚV ČR sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř – snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi. Stejně tak tomu bylo u hazardního hraní, kde se podařilo posílit zákonnou regulaci hazardního hraní. Dalších cílů se naopak nepodařilo dosáhnout – zvyšoval se počet problémových uživatelů drog, vnímaná dostupnost drog mezi lidmi zůstávala vysoká. U alkoholu a tabáku byly cíle splněny jen částečně či vůbec.

Kontroloři se zaměřili na způsob, jakým poskytovatelé dotací rozdělovali peníze. Ukázalo se, že resorty v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například MŠMT a MZd nevytvořily formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Podobné to bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace, která ne vždy splňovala zákonem stanovené náležitosti, což se týkalo všech kontrolovaných institucí.

MŠMT a MZd kromě toho v některých případech postupovaly netransparentně a pro příjemce tak vytvářely nerovné podmínky. Oba resorty podpořily projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace – například MZd podpořilo žádosti v celkové hodnotě přibližně 18,6 milionu korun, které ale neobsahovaly veškeré náležitosti. MŠMT zase podpořilo tři žádosti v hodnotě téměř 1,3 milionu korun, které získaly od nezávislých hodnotitelů méně než 30 bodů, v důsledku čehož neměly být vůbec podpořeny. Jeden z těchto projektů získal v jednom z hodnocení nula bodů, navíc ani nesplňoval všechny potřebné náležitosti, přesto pro něj MŠMT schválilo dotaci ve výši 332 tisíc korun. Resort dále schválil dvě dotace celkově za více než 656 tisíc korun fyzické osobě, která se podílela na administraci dotací a na hodnoticím procesu žádostí.

NKÚ také prověřil u příjemců dotací vzorek 54 dotací v celkové výši 66 milionů korun. Celkově kontroloři nalezli u příjemců chyby za přibližně 256 tisíc korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky