Reakce na vyjádření Ministerstva zdravotnictví a FN Plzeň k výsledkům kontroly hospodaření nemocnic

Reakce NKÚ - 23. 11. 2017 (aktualizováno 24. 11. 2017)


V návaznosti na reakci Ministerstva zdravotnictví k výsledkům kontrolní akce č. 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti považujeme za nutné se k některým výrokům vyjádřit.

Ministerstvo zdravotnictví ve své reakci na konstatování NKÚ o způsobu nákupu léků nemocnicemi napsalo: „Nemocnice má prioritní zájem a tím je zdraví pacienta. Nad požadavky byrokracie tak občas musí dostat přednost záchrana lidského života.“

NKÚ chápe, že v některých případech může nastat situace, kdy je potřeba léky operativně nakoupit k zajištění zdravotní péče, což se promítne do způsobu, jakým nemocnice léčiva nakupují, a toto nikdy nezpochybnil. NKÚ však chtěl poukázat na to, že více než polovina peněz vynaložených na nákupy léčiv, tedy velmi podstatný objem, byla použita na nakupování mimo transparentní proces soutěžení. U některých z kontrolovaných nemocnic tomu bylo podobně i v případě nákupu zdravotnických prostředků. Pokud by se léčiva více soutěžila, dá se předpokládat, že by je nemocnice nakupovaly za nižší ceny.

Kontrola přitom jasně ukázala, že prostor pro snižování cen existuje. NKÚ upozornil na výrazné rozdíly v cenách mezi identickými léky a zdravotnickými prostředky, za které je jednotlivé nemocnice nakupovaly. K tomuto Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že „rozdílnost cen tak vzhledem k rozdílným podmínkám jednotlivých nákupů nemusí být důsledkem neefektivního chování“ s odkazem na vyjádření NKÚ v kontrolním závěru. NKÚ skutečně tvrdí, že v některých případech – například s ohledem na odebrané množství nebo výši bonusů vstupující do výsledné ceny – lze určité rozdíly v cenách pochopit. My jsme ovšem upozorňovali na extrémní rozdíly, kdy nemocnice nakupovaly stejná léčiva a identické zdravotnické prostředky například s dvojnásobnými, trojnásobnými i desetinásobnými rozdíly, a to často i od stejného dodavatele. A to se podle nás v efektivně a hospodárně fungujícím prostředí neděje.

K reakci Fakultní nemocnice Plzeň na výsledky kontrolní akce č. 16/28:

V článku ČTK „FN Plzeň nesouhlasí se zprávou NKÚ, obsahuje prý nepřesné údaje“ z 23. listopadu 2017 je uvedeno: „K souhrnné zprávě nemocnice nemohla předem vznést námitky. Její vyznění bylo pro FN Plzeň překvapením a šokem, protože zpráva o kontrole, kterou nemocnice dostala od NKÚ v květnu, byla pozitivní a uvedla pouze formální nedostatky.“

Zde je potřeba říct, že výsledkem kontroly je kontrolní závěr, nikoliv kontrolní protokol, kterým se v citaci myslí termín „zpráva o kontrole“. Kontrolní závěr je dokument, který se vytváří na základě dílčích kontrolních protokolů, které obsahují detailní informace. Teprve v kontrolním závěru porovnáme, co jsme zjistili v jednotlivých kontrolních protokolech u různých kontrolovaných institucí, vyhodnocujeme všechny zjištěné informace a formulujeme výsledek naší kontroly. Až v kontrolním závěru se rodí výsledek, ne dříve – kontrolní protokoly jsou dílčí materiál. S procesem provádění kontroly jsme Fakultní nemocnici Plzeň obeznámili. Námitky vůči kontrolnímu protokolu Fakultní nemocnice Plzeň podala, a ty s ní byly vypořádány. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nepodala.

Ve stejné zprávě ČTK je také další vyjádření Fakultní nemocnice Plzeň k porovnání cen identických léků: „My jsme uvedli cenu 820 korun, to je cena jednoho balení, po kterých lék nakupujeme. Jiná nemocnice ale uvedla cenu 82 korun, to je cena jedné ampule. V jednom balení je deset ampulí."

Při porovnávání cen léků jsme vycházeli z kódů Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které jsou jednoznačné a unikátní a pojí se vždy s konkrétním lékem. Zahrnují v sobě i přesný obsah balení, který je jasně stanoven.

Ve zprávě dále stojí, že „NKÚ v tiskové zprávě uvedl, že FN Plzeň nakupovala v roce 2016 léky od více než 200 dodavatelů, písemnou smlouvu uzavřela ale jen s 34 dodavateli. NKÚ ale zapomněl dodat druhou část věty, a to, že těch 34 dodavatelů představovalo 95 procent objemu léků.“

V této souvislosti jsme nehodnotili objem, hodnotili jsme praxi. Jde nám o to ukázat vládě a parlamentu, které budou výsledky kontroly projednávat, že v systému hospodaření nemocnic existuje praxe, kdy se léky nakupují bez smluv zajišťujících základní parametry vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tuto praxi jsme doložili u všech kontrolovaných nemocnic.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky