Datová příloha ke kontrolnímu závěru 19/19 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků


Student na vozíku

NKÚ provedl v rámci kontrolní akce č. 19/19 dotazníkové šetření zaměřené na získání informací o stavu a dopadech zaváděné inkluze na jednotlivých základních školách. NKÚ oslovil dne 6. 1. 2020 plošně 4 164 základních škol v ČR, které MŠMT k datu 29. 11. 2019 registrovalo ve školském rejstříku. Z celkového počtu 3 842 běžných základních škol, jichž se potenciálně týká inkluze, vyplnilo dotazník 1 789 škol1; míra návratnosti tak dosáhla 46,6 %. Do závěrečného vyhodnocení bylo zařazeno 1 778 kompletně a správně vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření byly vizualizovány v datové příloze č. 1 kontrolního závěru. Kromě přehledů za celou ČR lze v některých vizualizacích získat výběrem příslušného kraje v interaktivních mapách, popř. v rozevíracím menu rovněž výsledky/odpovědi za zvolený kraj.

Jaké jsou překážky a úspěchy inkluze?

Jak to ve školách vypadá?

Jaká je spokojenost se zapojením asistentů pedagoga?

Jak školy vnímají metodickou podporu a zajištění financování?


1] NKÚ vyřadil dotazníky, které vyplnilo několik základních škol zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální ZŠ jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), pro které není inkluze relevantní. Základní školy tohoto typu NKÚ oslovil z toho důvodu, že ve školském rejstříku MŠMT neexistuje identifikátor, který by ZŠ speciální odlišil od ZŠ běžných.

Související dokumenty: