Konference Veřejné zakázky 2014

Úvodní slovo

Vážené dámy,
vážení pánové,

Nejvyšší kontrolní úřad pořádá druhý ročník konference Veřejné zakázky - hodnota za peníze. Pozitivní ohlasy účastníků minulé akce mě vedou k přesvědčení, že prostor pro výměnu názorů a sdílení poznatků z praxe a teorie zadávání veřejných zakázek na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu je přínosem nejen pro vzájemnou spolupráci, ale i pro celkovou kultivaci oblasti veřejného investování.

Letošní konference tematicky navazuje na hlavní myšlenky předchozí akce, nicméně hlavní pozornost chceme soustředit na efektivitu veřejného zadávání a s tím spojené aspekty elektronizace či centralizace postupů zadavatelů veřejných zakázek.

Elektronizace zadávání veřejných zakázek přispívá k větší transparentnosti zadávacího procesu i ke snadné dohledatelnosti všech relevantních údajů. Právě ty přitom umožňují kontrolu v tom nejširším slova smyslu - tedy ze strany nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Prosazování systémů centralizovaného zadávání je krok správným směrem, nadále však přetrvává celá řadu faktorů, které pozitivní přínosy zefektivnění veřejných nákupů limitují. A v některých případech mohou působit dokonce opačně. Smělá očekávání spojená například s úsporami z nákupních cen a transakčních nákladů zadavatelů a dodavatelů si vážnou diskusi zaslouží.

Jsem přesvědčen, že identifikace slabých míst v systému veřejných nákupů a sdílení dobré praxe mají velký význam. Nejen že přispějí ke zlepšení podmínek veřejného zadávání, ale nepochybně mají vliv na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v rámci naplňování cílů strategie Evropa 2020.

Dovolte mi proto, abych Vás srdečně pozval na letošní konferenci "Veřejné zakázky - hodnota za peníze". Současně bych rád poděkoval zástupcům vybraných institucí, nezávislým odborníkům a dalším významným hostům, že přijali pozvání k aktivní účasti na této konferenci.

S úctou

Miloslav Kala,
prezident NKÚ

tisk stránky