Konference 5 let reformy účetnictví státu

Logo konference 5 let reformy účetnictví státu

Přednášející

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (Ministerstvo financí)

V roce 2008 vystudoval magisterský obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 2008 navázal studiem doktorského studijního programu v témže oboru a tento úspěšně ukončil obhajobou disertační práce. Působí jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 2006 pracuje pro Ministerstvo financí ČR v útvarech odpovědných za účetní legislativu veřejného sektoru v ČR a za metodickou podporu těchto subjektů. Od roku 2008 se významně podílel na přípravě účetní reformy veřejných financí, na tvorbě právních předpisů, jejich implementaci i na tvorbě metodických materiálů. V posledních letech věnuje svoji pozornost především přípravě projektu Evropských účetních standardů pro veřejný sektor (EPSAS), aktuálně coby člen Pracovní skupiny pro EPSAS zřízené Evropskou komisí. Na tvorbě právních předpisů pro účetní jednoty veřejného sektoru spolupracuje však i nadále jako metodik v odboru Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru MF ČR. Je autorem četných příspěvků v odborných periodicích věnujících se účetnictví veřejného sektoru a je spoluautorem knihy "Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek". Významné jsou také jeho aktivity v dalším průběžném vzdělávání účetních i neúčetních pracovníků ve veřejném sektoru, přednášel v českém i anglickém jazyce.

Prezentace ke stažení: 5 let reformy účetnictví státu - vývoj reformy z pohledu MF; 5 let reformy účetnictví státu - výsledky dotazníkového šetření

Video: https://youtu.be/E_79eE0OAeo; https://youtu.be/rUhH_7bbVjw


Ing. Helena Horáková (Nejvyšší kontrolní úřad)

Vystudovala obor ekonomická statistika na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Na Nejvyšším kontrolním úřadě pracuje od jeho vzniku v roce 1993. Nejprve působila jako kontrolorka na územním pracovišti v Pardubicích, později jako vedoucí tohoto pracoviště. Od roku 2007 se specializovala na finanční audit a pracovala jako kontrolorka oddělení realizace finančního auditu odboru VI. v Praze. Od roku 2013 zastává pozici vedoucí oddělení realizace finančního auditu. Ze své pozice je odpovědná za přípravu návrhu podnětů pro plán kontrolní činnosti. Zodpovídá za zpracování a aktualizaci přehledu a vývoje základních ekonomických ukazatelů účetních jednotek v kapitolách SR a ÚSC. Vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti za oblast kontrol typu finanční audit a zpracovává za tuto oblast podklady pro stanovisko Úřadu ke SZÚ a pro výroční zprávu.

Prezentace ke stažení: 5 let reformy účetnictví státu - vývoj a aktuální stav z pohledu NKÚ

Video: https://youtu.be/CRAkSQaMKZY


Ing. Václav Rybáček, Ph.D. (Český statistický úřad)

Vzdělání: 2005-2011 Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorský program (Ph.D.); Obor: hospodářská politika; Téma dizertační práce: Systém národní účetnictví a hospodářský cyklus; 1997-2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, magisterský program (Ing.); Obor: hospodářská politika a správa; Téma diplomové práce: Reforma veřejných financí v České republice; 1993-1997 Obchodní akademie, Vinohradská 38; Maturitní zkouška: český jazyk, německý jazyk, ekonomika, účetnictví. Pracovní zkušenosti: od 7/2014 Český statistický úřad, ředitel odboru vládních a finančních účtů; 2010 - nyní Vysoká škola ekonomie a managementu, externí lektor; 2013 - nyní Vysoká škola CEVRO Institut, externí lektor; 2005 - nyní Vysoká škola ekonomická v Praze, externí lektor; 11/2012 - 6/2014 Český statistický úřad, vedoucí oddělení vládních účtů; 8/2007-10/2012 Český statistický úřad, vedoucí oddělení finančních účtů; 2/2008-7/2008 Český statistický úřad, oddělení vládních účtů, odborný pracovník; 11/2004 - 1/2008 Český statistický úřad, oddělení statistiky nepodnikatelské sféry, odborný pracovník. Další zkušenosti: člen pracovní skupiny Eurostatu "Financial Accounts Working Group" a OCED "Working Party on Financial Statistics"; dlouholetá účast na technické asistenci - implementaci standardů ESA v Makedonii, Azerbajdžánu a Albánii; účast na revizi manuálu ESA a manuálu deficitu a dluhu (MGDD).

Prezentace ke stažení: Reforma účetnictví a statistika vládního sektoru

Video: https://youtu.be/nFR10ZAtJEA


Ing. Jarmila Schmidtová, Ph.D. (Nejvyšší kontrolní úřad)

Vystudovala Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha a dále Učitelství ekonomických předmětů na Fakultě financí a účetnictví VŠE Praha. Od roku 2002 se zabývá finančním auditem, nejprve jako asistent auditora v mezinárodní auditorské společnosti Mazars se specializací na audit účetních závěrek podnikatelských subjektů, následně se zaměřila na finanční audit ve veřejném sektoru. Na NKÚ pracuje od roku 2005 jako kontrolor a metodik v oblasti finančního auditu organizačních složek státu. V roce 2006 v rámci certifikace Svazu účetních získala certifikát Účetní expert. Zaměřuje se na oblast účetnictví veřejného sektoru a kontrolu veřejných prostředků. V roce 2013 na VŠE Praha v rámci doktorského studijního programu úspěšně obhájila disertační práci věnující se problematice státní pokladny jako nástroje pro efektivní řízení, vykazování a kontrolu veřejných prostředků na příkladu organizačních složek státu v ČR. V rámci NKÚ se zapojuje i do interní lektorské činnosti.

Prezentace ke stažení: 5 let reformy účetnictví státu - výsledky dotazníkového šetření

Video: https://youtu.be/rUhH_7bbVjw


Ing. Luboš Rokos (Nejvyšší kontrolní úřad)

Vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku a politologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na NKÚ pracuje od roku 2001 jako kontrolor a metodik v oblasti finančního auditu. Zastával pozice vedoucího gesčních skupin kontrolujících na různých ministerstvech, vykonává interní lektorskou činnost a monitoruje vývoj v oblasti finančního auditu a účetnictví veřejného sektoru. Zaměřuje se na oblast účetnictví veřejného sektoru, v této oblasti publikoval články v odborných periodicích. Působil jako místopředseda a člen redakčních rad pro překlad Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS; příručky pro rok 2005 a 2008) a překladatel standardu IPSAS 22. Od roku 2008 je členem Výboru pro veřejný sektor Komory auditorů České republiky a od roku 2013 se pravidelně účastní spolupráce probíhající na základě memoranda uzavřeného mezi NKÚ s Českým statistickým úřadem. V letech 2008 - 2011 byl za Českou republiku jmenován členem Rady pro audit mezinárodní organizace EUROCONTROL a od roku 2015 působí za Českou republiku jako komisař v Auditní komisi mezinárodní organizace Evropská kosmická agentura.

Prezentace ke stažení: Účetní reforma státu a její dopad do účetní praxe - srovnatelnost údajů, problematické oblasti

Video: https://youtu.be/LQUdQg8QVnA


Dr. Gerhard Steger (SAI Rakouska)

Dr. Gerhard Steger Austrian Court of Audit PERSONAL SUMMARY: Responsible for successfully designing and implementing the Austrian budget reform, recognized internationally as a best practice example; Outstanding record in public financial and performance management; Profound experience as a leader in the field of supervising and auditing; Frequent activities for and in the context of international (financial) institutions (such as IMF, WB, UN, OECD, INTOSAI, IDB) and various countries. PROFESSIONAL PROFILE: Austrian Court of Audit (Austria´s Supreme Audit Institution): Director General for Public Finances (April 2014 - present); Chief executive for the audit of the Austrian federal balancing of accounts, taxes, public banks and financial management, fiscal equalization scheme, EU-funds in Austria, public shares (primarily in the energy and tourism sector); Austrian Federal Ministry of Finance: Director General for Budget and Public Finances (October 1997 - March 2014); Chief executive for planning, execution and controlling of the Austrian federal budget, fiscal equalization scheme and EU-budget affairs. Chief executive for design and im-plementation of an extensive federal budget reform entering into force from 2009 to 2013, including a medium-term expenditure framework, performance budgeting and a new accounting and budgeting system based on accruals; Austrian Federal Ministry of Finance: Head of the Unit for Agriculture (1991- 1997), previously staff member of the Unit for Economic Affairs as well as of the Unit for Agriculture; Austrian Federal Ministry of Finance and Austrian Federal Ministry of Health: Cabinet member of the Minister of Finance as well as the Minister of Health (1980 - 1983). PROFESSIONAL AFFILIATIONS: IMF short-term advisor: Missions on medium-term expenditure frameworks, baseline budgeting and setting of spending ceilings (November 2014: Chile; March/April 2015: Botswana); Member, INTOSAI Subcommittee on Accounting and Reporting (since June 2014); Member, IMF Government Finance Statistics Advisory Committee (since 2015); Chairman, OECD Senior Budget Officials (June 2009 - June 2014); Peer Reviewer, OECD Public Governance Reports of Finland (2010) and Poland (2012).

Prezentace ke stažení: Doppisches Rechnungs- und Budgetwesen in Österreich; Akruální účetnictví a rozpočetnictví v Rakousku

Video: https://youtu.be/HFWc2AoqA3s


doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. absolvoval VŠE v Praze v roce 1985. Od téhož roku pracuje na katedře účetnictví, nyní katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze jako asistent, odborný asistent a od roku 2006 jako docent. Od roku 1994 je auditorem Komory auditorů ČR. Od roku 2007 do roku 2014 byl členem výkonného výboru KAČR a předsedou Výboru pro veřejný sektor KAČR. Od roku 2008 je členem Skupiny pro veřejný sektor Evropské federace účetních (FEE). Spolupřekladatel IAS, IFRS a IPSAS. Zabývá se mimo jiné problematikou konsolidací účetních závěrek a účetním výkaznictvím ve veřejném sektoru. Autor a spoluautor monografií "Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví", "Goodwill" a "Konsolidace účetních výkazů".

Prezentace ke stažení: IPSAS a/vs. EPSAS

Video: https://youtu.be/k7CuYEcwTdo


Ing. Tomáš Sluka (Ministerstvo financí)

V roce 2008 absolvoval Hospodářskou fakultu a v roce 2010 Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor podniková ekonomika. Od června 2011 do září 2012 působil na pozici referent na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje, a to v oblasti analytik SAP a metodik, kde se zabýval zpracováním finančních analýz, sestavováním reportů pro vedení krajského ředitelství, tvorbou metodik v oblasti vnitro-organizačního účetnictví a dlouhodobého majetku, správou jednotlivých modulů systému SAP ERP a kontrolou vedení účetnictví. Od října 2012 do července 2014 působil jako referent na oddělení Účetní výkaznictví státu na Ministerstvu financí ČR, kde spolupracoval na přípravě konsolidační vyhlášky státu a vytváření metodických materiálů spojených s připravovaným sestavováním účetních výkazů za Českou republiku. Od srpna 2014 pracuje na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Legislativa účetnictví a výkaznictví veřejného sektoru. Zabývá se tvorbou koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví České republiky v oblasti účetnictví veřejného sektoru a tvorbou souvisejících právních předpisů a českých účetních standardů. Taktéž poskytuje metodickou podporu účetním jednotkám prostřednictvím pořádání seminářů a metodických setkání.

Prezentace ke stažení: Konsolidace za stát a výhled do budoucnosti

Video: https://youtu.be/9tnpCLQhFbU

tisk stránky