Průběh výběrového procesu

Výběrový proces na NKÚ probíhá ve dvou variantách.

První varianta výběrového řízení se skládá z následujících kol:

  • první kolo – administrativní výběr,
  • druhé kolo – panelový rozhovor a posouzení odbornosti uchazeče.

Druhá varianta výběrového řízení se skládá z následujících kol:

  • první kolo – administrativní výběr,
  • druhé kolo – assessment centrum (AC).

Výběrové řízení probíhá zpravidla podle první varianty a trvá cca 1 měsíc – od termínu, do kterého měli uchazeči zasílat své nabídky, do rozhodnutí o vybrání uchazeče.

Každý uchazeč, který zaslal svou nabídku, je vyrozuměn o stavu výběrového řízení (o zařazení do dalšího kola) nejpozději do jednoho měsíce od termínu, do kterého měli uchazeči zaslat své nabídky.

Administrativní výběr představuje shromáždění a prostudování dokumentů od uchazečů, zejména životopisů, průvodních nebo motivačních dopisů. Informace lze případně doplnit telefonickým nebo elektronickým dotazováním. Administrativní výběr provádí zástupce personálního odboru a příslušný vedoucí zaměstnanec na základě kritérií stanovených pro obsazovanou pozici.

Panelový rozhovor je cca půlhodinový rozhovor uchazeče s vedoucími zaměstnanci příslušného útvaru a zástupcem personálního odboru.

K posouzení odbornosti uchazeče se používají znalostní testy, případové studie, individuální úkoly nebo praktické úkoly.

AC (assessment centrum) je zaměřeno zejména na rozpoznání požadovaných dovedností uchazeče, touto metodou se zjišťují schopnosti v oblastech komunikace, týmové práce, vedení lidí, řešení situací, ale i samostatnost, rozhodování nebo tvořivost.

Program AC obsahuje kombinaci výběrových metod, např. skupinové úkoly, individuální úkoly, případové studie, modelové situace, hraní rolí, znalostní testy, psychodiagnostiku aj.

AC je zpravidla organizováno v sídle NKÚ v Praze a trvá celý den.

tisk stránky