Sekce kontrolní

Pavel Skalník

Ing. Pavel Skalník

vrchní ředitel kontrolní sekce

telefon: 725 074 307

pavel.skalnik (at) nku.cz


Odbor systémové podpory kontrolní činnosti

Osoba

Ing. Martin Smetana

ředitel odboru

telefon: 727 916 440

martin.smetana (at) nku.cz

Odbor zpracovává návrh a změny plánu kontrolní činnosti, vede registr ukončených kontrolních akcí a registr námětů a podnětů ke kontrole, zpracovává návrhy střednědobých plánů kontrolní činnosti, vyhodnocuje kontrolní závěry a připravuje podklady pro výroční zprávu. Zpracovává také návrhy metodik a standardů řízení kvality kontrolní činnosti v souladu s kontrolními standardy, poskytuje pomoc kontrolním odborům při implementaci standardů a analyzuje návrhy kontrolních závěrů. Zajišťuje sběr dat z externích zdrojů a jejich zpracování v datovém skladu, provádí analýzy dat z externích a interních zdrojů a poskytuje podporu ostatním odborům při zpracování dat pomocí IT. Spravuje také kontrolní informační systém a zpracovává stanovisko ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu a stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu.

Odbor kontroly státního rozpočtu

Osoba

PaedDr. Irena Vašíčková, MBA

ředitelka odboru

telefon: 725 074 287

irena.vasickova (at) nku.cz

Odbor provádí kontrolu v oblasti státního rozpočtu. Kontrolní činnost je zaměřena na daňový systém, na příjmy a výdaje státního rozpočtu, na příjmy z EU a na řízení státní pokladny a státního dluhu. Dále provádí kontrolu České národní banky a dalších finančních institucí v rozsahu působnosti NKÚ (např. České exportní banky, a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.). Kontrola je zaměřena na kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo financí, Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv, Státní dluh, Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Úřad vlády České republiky, Český statistický úřad. Odbor dále provádí analýzy v oblasti hospodaření kapitol státního rozpočtu a sleduje rozpočtovou politiku u jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

Odbor kontroly sociálních věcí, životního prostředí, školství, kultury a zdravotnictví

Inge Regentíková

Mgr. Bc. Inge Regentíková

ředitelka odboru

telefon: 720 955 970

inge.regentikova (at) nku.cz

Odbor provádí kontrolu v oblasti sociálních věcí, životního prostředí, školství, sportu, vědy, kultury a zdravotnictví a zajišťuje metodickou podporu pro kontrolu dotací a kontrolu hospodaření s majetkem státu. Kontrolní činnost odboru je zaměřena zejména na oblasti státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, sociální péči a pro další otázky mzdové a sociální a rodinné politiky. Dále provádí kontrolu zaměřenou na životní prostředí, ochranu ovzduší, ochranu vod, ochranu půdy, ochranu přírody a krajiny, nakládání s odpady, ochranu horninového prostředí a nerostných zdrojů. Provádí také kontrolu v oblasti školství, vědy, výzkumu a vývoje, péče o děti a mládež, tělesné výchovy, sportu, umění, kulturně výchovné činnosti, kulturních památek, v oblasti církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, rozhlasového a televizního vysílání, zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví, zdravotnické vědeckovýzkumné činnosti, poskytovatelů zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů, léčiv a prostředků zdravotnické techniky a zdravotního pojištění. Odbor se zaměřuje zejména na kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo zdravotnictví.

Odbor kontroly obrany a bezpečnosti

Lukáš Topinka

Ing. Lukáš Topinka, DiS.

ředitel odboru

telefon: 602 633 873

lukas.topinka (at) nku.cz

Odbor provádí kontrolu v oblasti obrany, bezpečnosti, veřejného pořádku, požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a zahraničích věcí (zejména u kapitol státního rozpočtu Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní bezpečnostní úřad, Bezpečnostní informační služba a Generální inspekce bezpečnostních sborů).

Odbor kontroly zemědělství a regionálního rozvoje

Josef Polák

Ing. Josef Polák

ředitel odboru

telefon: 602 286 011

josef.polak (at) nku.cz

Odbor provádí kontrolu zaměřenou na zemědělství, rozvoj venkova, lesnictví, rybářství, vodohospodářství a potravinářství, dále na regionální rozvoj, podporu bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu, cestovní ruch a pohřebnictví (zejména u kapitol státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj). Dále vypracovává Zprávu o finančním řízení prostředků EU v ČR (EU report). Zajišťuje metodickou podporu pro kontrolu projektů financovaných Evropskou unií a spolupracuje s Evropským účetním dvorem a Evropskou komisí.

Odbor kontroly dopravy, energetiky a průmyslu

Blanka Bolerazká

Ing. Blanka Bolerazká

ředitelka odboru

telefon: 725 074 289

blanka.bolerazka (at) nku.cz

Odbor provádí kontrolu zaměřenou na dopravu, a to zejména v oblasti dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, bezpečnosti silničního a železničního provozu, zpoplatnění provozu, vodní dopravy a cyklistické dopravy. Dále provádí kontrolu v oblasti průmyslu a obchodu, státní energetické koncepce, podpory malého a středního podnikání, podpory investic, průmyslového výzkumu a elektronických komunikací. Zaměřuje se především na kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad. Odbor také zajišťuje metodickou podporu pro dané oblasti.

Odbor auditu výkonnosti

Štefan Kabátek

Mgr. Štefan Kabátek

ředitel odboru

telefon: 724 962 083

stefan.kabatek (at) nku.cz

Odbor provádí kontroly typu audit výkonnosti, zajišťuje metodickou podporu pro kontroly tohoto typu a pro provádění pokročilých statistických analýz. Průběžně monitoruje a analyzuje stav modernizace a elektronizace veřejné správy (eGovernment) a veřejných služeb. Analyzuje také trhy veřejných zakázek, dotační tituly a programy zaměřené na informační a komunikační technologie a kontroluje oblast informačních systémů veřejné správy.

Odbor finančního auditu

Luboš Rokos

Ing. Luboš Rokos

ředitel odboru

telefon: 720 955 962

lubos.rokos (at) nku.cz

Odbor kontroluje údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, které jsou zaznamenány v informačních systémech veřejné správy a provozních informačních systémech a které slouží pro monitorování a řízení veřejných financí. Odbor provádí kontroly typu finanční audit a poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví a finančního auditu. Analyzuje data z informačních systémů veřejné správy a zpracovává přehled základních ekonomických ukazatelů účetních jednotek v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu a dále u územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti.

Územní odbory

Nejvyšší kontrolní úřad má kromě svého hlavního pracoviště v Praze i sedm územních odborů. Ty spolupracují na kontrolách s výše jmenovanými odbory kontrolní sekce a vykonávají kontrolní činnost v daném regionu.

Územní odbor Ústí nad Labem

Vladimír Ruta

Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem

ředitel: Ing. Vladimír Ruta

telefon: 702 208 689

e-mail: vladimir.ruta (at) nku.cz

Územní odbor Plzeň

Josef Ledvina

Martinská 141/2, 301 00 Plzeň

ředitel: Ing. Josef Ledvina

telefon: 724 929 574

e-mail: josef.ledvina (at) nku.cz

Územní odbor České Budějovice

Pavel Kantor

L. B. Schneidera 2306/34, 370 01 České Budějovice 7 (nová adresa od 15.2.2021)

ředitel: Ing. Pavel Kantor

telefon: 720 043 515

e-mail: pavel.kantor (at) nku.cz

Územní odbor Hradec Králové

Markéta Nejmanová

Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové

ředitelka: Mgr. Markéta Nejmanová

telefon: 720 955 859

e-mail: marketa.nejmanova (at) nku.cz

Územní odbor Jihlava

Magda Domanská

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

ředitel: Ing. Magda Domanská

telefon: 720 043 442

e-mail: magda.domanska (at) nku.cz

Územní odbor Brno

Ivana Rumiánová

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

ředitel: Ing. Bc. Ivana Rumiánová

telefon: 720 955 974

e-mail: ivana.rumianova (at) nku.cz

Územní odbor Ostrava

Petr Odstrčilík

Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava

ředitel: Ing. Petr Odstrčilík

telefon: 702 208 768

e-mail: petr.odstrcilik (at) nku.cz

tisk stránky