Vstupní vzdělávání

Personální odbor během prvního adaptačního roku pracovního poměru na NKÚ zajišťuje systém vstupního vzdělávání, kterým procházejí všichni noví zaměstnanci NKÚ. Vstupní vzdělávání má tři stupně.

1. stupeň

Během prvního měsíce pracovního poměru na NKÚ jsou zaměstnanci seznámeni se základními informacemi o NKÚ, o historii, postavení a působnosti NKÚ, a to formou přednášek.

 • úvodní informace o NKÚ,
 • informace personálního odboru,
 • zásady komunikace a etiky v úřadu,
 • mezinárodní aktivity NKÚ,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
 • kybernetická bezpečnost,
 • GDPR.

2. stupeň

Následuje 2. stupeň vstupního vzdělávání, který je obsahově rozdělen na variantu pro zaměstnance, kteří nevykonávají kontrolní činnost (dále jen administrativní podpora), a na variantu pro kontrolory.

pro administrativní podporu

 • právní minimum pro administrativní a technicko-hospodářské činnosti,
 • finanční a hospodářské operace, konstrukce rozpočtu,
 • pravidla spisové služby a elektronický systém spisové služby ATHENA,
 • směrnice č. 104 o kontrolní činnosti a souvisejících aktivitách.

pro kontrolory

Probíhá formou samostudia následujících okruhů:

 • zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
 • směrnice č. 104 o kontrolní činnosti a souvisejících aktivitách,
 • kontrolní standardy NKÚ a standardy INTOSAI,
 • kontrola legality a nejdůležitější zákony používané při kontrolách,
 • pracovní listy,
 • ATHENA,
 • IS NKÚ.

3. stupeň

pro administrativní podporu

Do konce 1. roku pracovního poměru probíhají interní a externí školení dle rozhodnutí vedoucího zaměstnance s cílem prohloubení kvalifikace zaměstnance.

3. stupeň pro kontrolory

3. stupeň vstupního vzdělávání pro kontrolory se skládá ze čtyř částí, které zahrnují popis jednotlivých fází kontrolních akcí a typů kontrol. Je realizován do konce 1. roku pracovního poměru na NKÚ. Všechny čtyři části probíhají formou třídenního školení ve školicím středisku Přestavlky a jsou zabezpečovány interními lektory NKÚ.

tisk stránky